Spira - Skyddat HVB

Skyddat HVB för flickor och unga kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Spira är ett skyddat HVB i Skåne som tar emot flickor och unga kvinnor, 16-23 år. Verksamheten erbjuder skydd och stöd relaterat till hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Spira är ett skyddat HVB som tar emot flickor och unga kvinnor i åldern 16-23 år. Placering sker enligt SoL eller LVU.

Spira erbjuder skydd och stöd till flickor och unga kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Spiras lokal är säkerhetsutrustad och alla som placeras eller arbetar på Spira följer interna säkerhetsregler.  

Uppdrag

Målet med placeringen är att flickorna och de unga kvinnorna ska ges möjlighet till en positiv utveckling och vid utskrivningen ha en fungerande skolgång, praktik eller arbete samt en aktiv fritid och ett socialt umgänge. Den unga skall vidare efter placeringen kunna upprätthåla ett fungerande självskydd och må acceptabelt bra. Arbetet utgår från socialtjänstens vårdplan och uppdrag. Tillsammans med de unga och socialtjänsten utformar vi ett individuellt utvecklingsuppdrag som beskrivs i genomförandeplanen. Alla enskilda unga har även en individuell säkerhetsplan som uppdateras varje vecka.

Metoder

Placeringen på Spira inleds med en introduktionsfas, dvs inskrivning och introduktion på boendet, under cirka 14 dagar med syfte att den unga kvinnan eller flickan ska göra sig hemmastadd, förstå boendets regler och rutiner samt lära känna sin kontaktperson. Under den första tiden är den unga främst inne på boendet eller har sällskap av personal om hon är ute. En Risk- och skyddsbedömning (PATRIARK) påbörjas så snart det är möjligt. Därefter övergår insatsen till utvecklingsfasen under vilken personal arbetar aktivt med att stödja ungdomen i sitt självskydd, att komma igång med skola, praktik eller arbete och fritidssysselsättning samt att vid behov etablera kontakter med samverkanspartners (polis, sjukvård, skattemyndigheten m.fl.).

På Spira arbetar skyddskonsulenter utifrån miljöterapi och LiP (Lösningsinriktad pedagogik) vilket ger de placerade tjejerna en tydlig struktur och en hög delaktighet i vårdens utformande. Löpande


 

utvärdering och justering av insatsen sker veckovis via individuella skyddsplaner och skattningsverktyget FIT (Feedback Informed Treatment).

Under utvecklingsfasen följs insatsen upp regelbundet varje månad eller enligt överenskommelse med socialtjänst och den placerade. När den unga gemensamt med socialtjänsten och personal på Spira gör bedömningen att det börjar bli dags för utskrivning övergår vården i en avslutningsfas. Det genomförs då ett avslutningsmöte i god tid innan själva utskrivningen. Syftet är att den unga ska känna sig trygg med planeringen och att socialtjänsten ska kunna ha framförhållning för att hinna ordna med eventuellt stöd efter utskrivning.

 

Skola

Med anledning av att forskningen tydligt visar att en fungerande skolgång är den klart viktigaste faktorn för att unga som placeras ska kunna få och leva ett bra vuxenliv så lägger Spira stort fokus och mycket tid på att stödja de unga i deras skolgång och studier. Spira strävar efter att ha upparbetade rutiner med gymnasieskolan och vuxenskolan så att den som placeras på Spira så snart som möjligt ska komma igång med skolgång eller praktik.

Hälsa

För att nå en psykisk och fysisk bra hälsa har Spira fokus på mat- och rörelsevanor. De inskrivna erbjuds att vara delaktiga i matplanering och matlagning för att öka medvetenheten om hur mat påverkar måendet. Fysiska aktiviteter planeras in både gemensamt i grupp och enskilt beroende på vad som passar ungdomen bäst. Personalen deltar aktivt i hälsoaktiviteter som stöd till  de unga.

Kompetens

På Spira arbetar skyddskonsulenter med behandlingspedagog- eller högskoleutbildning inom beteendevetenskap.

All personal har utbildning i Lösningsinriktad Pedagogik och Feedback Informed Treatment. Personalen har även erfarenhet av att arbeta med våldsproblematik.

Personal som utför PATRIARK risk- och skyddsbedömning har specifik utbildning.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Annelie Lindstedt

Verksamhetschef

Telefon

079-06 58 708

E-post

annelie.lindstedt@vob.se

Spira

Verksamheten är belägen i Skåne

Telefon

079-06 61 984

E-post

annelie.lindstedt@vob.se