Familjehuset i Hörby

Heldygnsvård för familjer med barn 0–12 år 

   

Familjehuset bistår socialtjänsten i arbetet med familjer med barn i åldern 0–12 år. Inriktningen utgår från det uppdrag socialtjänsten lämnar och kan omfatta utredning, behandling samt skydd och stöd. Oavsett typ av insats mynnar den ut i ett underlag som hjälper socialtjänsten att fatta rätt beslut utifrån barnets bästa.

Målgrupp

Vi erbjuder 10 familjeplatser fördelad på två avdelningar, en för familjer med barn 0–3 år och en för familjer med barn upp till 12 år.  Anledningen till placering på Familjehuset kan variera. Generellt handlar det alltid om föräldrarnas omsorgsförmåga i någon form, tex olika former av övergrepp eller relationsproblem. 

Uppdrag

Verksamheten erbjuder såväl ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete som observationer och kortare stödinsatser. Behandlingsuppdragens längd styrs av familjens behov och socialtjänstens önskemål medan utredningarna genomförs under 4-12 veckor och ges i heldygnsvård eller i lägenhetsboende, beroende på uppdrag och skyddsbehov. Allt utifrån BBIC:s grundprinciper och struktur. Utöver att bistå socialtjänsten med kvalificerade insatser är målet för verksamheten att möjliggöra för barn och föräldrar att fungera bättre tillsammans. Föräldrarna får stöd i att utveckla sitt föräldraskap så att barnen får en god omvårdnad med struktur och trygghet som grund för deras framtida utveckling.

Metoder

På Familjehuset står barnets behov och rättigheter i fokus. Samtliga insatser vilar på en anknytningsteoretisk grund med synsättet att all utveckling sker i relation. För att säkra barnets behov, både vid utredning och behandling, och för att ge förutsättningar för förändring erbjuds samspelsbehandling under strukturerade former där utvecklingsvägledning och pedagogisk stödbehandling ingår. 

Det miljöterapeutiska förhållningssättet ligger till grund för andra kompletterande utrednings- och behandlingsmetoder som t.ex. 

Marte Meotejping, föräldrautbildning, par- och barnsamtal samt strukturerade observationer. Utvecklingsbedömningar görs enligt ASQ/ASQ:SE (Ages and Stages Questionnaires) och i varje ärende används skattningsverktyget Livets stege som mäter livstillfredsställelse och framtidstro. Samtal enligt TRAPPAN-modellen kan erbjudas till  barn som bevittnat våld i sina nära relationer.

Vi ser samarbetet med våra uppdragsgivare som en viktig del i arbetet med familjen där ansvarig handläggare får regelbunden information för att kunna följa processen i ärendet.  

Skola

Skolpliktiga barn går, om det är möjligt, kvar i sin vanliga skola. I annat fall kan de erbjudas plats i den kommunala skolan i Hörby.

Kompetens

Majoriteten av Familjehusets medarbetare har högskoleutbildning och är bland annat socionomer, socialpedagoger och beteendevetare. Flertalet har lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med barn och familjer. Samtliga har utbildning i BBIC, samspelsbehandling, ASQ, miljöterapi och våld i nära relationer. Det finns även specialistkompetenser som Marte Meo, psykoterapi steg 1, tejping och spädbarnsmassage. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Elin Fridström

Verksamhetschef

Telefon

0415 - 38 63 01
0736 - 20 80 57

E-post

elin.fridstrom@vob.se

Familjehuset i Hörby

Råbyvägen 41 C
242 34 Hörby

Telefon

0415 - 38 63 00

DIREKTNUMMER

0415 - 38 63 00