Trollsjön

Tar emot ungdomar 15–19 år med psykosocial problematik och som är i behov av heldygnvård.

Trollsjöns behandlingshem för tonåringar, som startade i januari 2018, erbjuder behandlingsinsatser för ungdomar i behov av i heldygnsvård. Verksamhetens lokaler finns i centrala Eslöv.

Målgrupp

Trollsjön tar emot pojkar, flickor och icke-binära i åldern 15-19 år. Svårigheter och behov ser olika ut men kan omfatta exempelvis symptom efter svåra händelser, svårigheter i hemmiljön, relationsproblematik, anknytningsproblematik och problemskapande beteende.

Verksamheten har 10 platser

Uppdrag

Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö.

Metoder

Enhetens behandlingskoncept har sin grund i en tydligt strukturerad behandlingsmiljö och beteendeterapeutiska principer utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). För att förändring ska kunna ske behöver den dagliga miljön vara strukturerad och innehållet vara meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. 

 

Behandlingsarbetet genomsyras av ett systemiskt förhållningssätt där ungdomens relation till sitt nätverk får betydelse i de mål som upprättas och i genomförandet av förändringsarbetet. På Trollsjön är vi angelägna om att ständigt förbättra verksamheten och utvärderar systematiskt behandlingen som helhet och de enskilda samtalen med hjälp av FIT (Feedbackinformed treatment) och  skattningsskalorna ORS/SRS. Skattningarna görs regelbundet och erbjuder en konkret möjlighet för både uppdragsgivare, ungdom och förälder att kontinuerligt påverka behandlingens innehåll och målsättning.

Skola

Många av de ungdomar som tas emot har även svårigheter med skolgången. En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. Ett intensivt arbete med att stödja ungdomarna och deras familjer att nå framgång i skolan, bedrivs därför vid enheten. Arbetet sker i nära samarbete med skolverksamheten i kommunen.

Kompetens

Trollsjöns personal har alla relevant grundutbildning för att arbeta i behandlingsverksamhet med unga personer. Flera har vidareutbildningar inom familjebehandling, systemiskt förhållningssätt, KBT och MI. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt och placering

Vill du göra en placering eller komma i kontakt med oss?

Anna Meyer

Verksamhetschef

Telefon

0472 - 105 10

E-post

anna.meyer@vob.se

Åsa Jonsson

Bitr. verksamhetschef

Telefon

0736-20 59 96

E-post

asa.jonsson@vob.se

Trollsjön

Gröna Torg 5
241 30 Eslöv

Telefon

0728 - 56 33 44
0736 - 20 59 96

E-post

info@vob.se