Vittskövlegården

Ett behandlingshem som tar emot ungdomar 14-17 år som är i behov av heldygnsvård.

Vittskövlegården är ett behandlingshem för ungdomar i åldern 14–17 år. Verksamheten drivs på uppdrag från Kristianstad kommun. Enheten tar även emot placeringar från andra kommuner. Verksamheten finns i Vittskövle, ca 2 mil söder om Kristianstad.

Målgrupp

Vittskövlegården tar emot pojkar, flickor och icke-binära ungdomar i åldern 14-17 år med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt  anknytningsproblematik och problemskapande beteende. 

Vittskövlegården tar även emot unga flyktingar med behandlingsbehov.

Uppdrag

Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö

Metoder

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma reglerna. Då det bor ungdomar på enheten med olika behov samt utifrån olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Samtal och behandlingsinsatser i verksamheten har en kognitiv beteendeterapeutisk grund. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Ett frekvent använt verktyg i en KBT-behandling är en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Det problematiska beteendet analyseras, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får samt vilken funktion beteendet fyller. 

Därefter planeras vad som behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd.

Vidare arbetar Vittskövlegården utifrån ett utvecklingsekologiskt och multisystemiskt synsätt, där den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. För att se hela ungdomen måste vi även arbeta med såväl föräldrarnas förmåga som den omgivande miljö den unge vuxit upp i. Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring. I verksamheten innebär ett multisystemiskt tänkande att samtliga behandlare hela tiden ska sträva efter att det individuella arbetet med föräldrarna och ungdomen ska kunna göras av familjen själva, att nya färdigheter som ungdomen tillgodogjort sig beskrivs utifrån hur de påverkar familjen, skolan, fritid och eventuellt andra viktiga faktorer i familjens liv.

Skola

Många av de ungdomar som tas emot har även svårigheter med skolgången. En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. Ett intensivt arbete med att stödja ungdomarna och deras familjer att nå framgång i skolan, bedrivs därför vid enheten. Arbetet sker i nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad.

 

 

Kompetens

Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT terapeuter, beteendevetare och behandlingspedagoger. Flera av oss har vidareutbildningar i miljöterapi, systemiskt förhållningssätt, KBT och MI. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Jenny Tapper

Verksamhetschef

Telefon

0736-22 75 62

E-post

jenny.tapper@vob.se

Anna Henningsson

Bitr. verksamhetschef

Telefon

0737-450276

E-post

anna.henningsson@vob.se

Vittskövlegården

Box 78 297 21
Degeberga 
Besöksadress: Vittskövle Torg 1

Telefon

044 - 33 10 05
0737 - 46 35 18
0737 - 45 02 76

Journummer för akuta förfrågningar: 0736-639626

E-post

info@vob.se