Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Anna Meyer

Verksamhetschef, Högelid och Trollsjön

Tel: 0472-575812
 
anna.meyer@vob.se

Anna Meyer

Högelid
Hamrarnavägen 1
342 32 Alvesta

Telefon platsförfrågan:

0472-10510

Högelid ungdomshem

Högelid är ett HVB-hem för ungdomar, flickor och pojkar, från 12 år och uppåt. Verksamheten arbetar med utrednings- och förändrings-/behandlingsarbete. Enheten kan även ta emot akuta placeringar. Lagrum är både SoL och LVU. Högelid har tio HVB-platser samt en plats i utslusslägenhet (stödboende).

Målgrupp

Högelid tar emot ungdomar som har en psykosocial problematik. Detta kan innefatta skolproblematik, relationsproblematik, utagerande beteende, olika typer av riskbeteenden så som självskadebeteende, begynnande missbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa/neuropsykiatrisk problematik. Åldersspannet på ungdomarna som placeras på Högelid är från fyllda tolv år och upp till och med 20 år.

Inriktning

Högelid har 10 platser på enheten och utöver detta även en lägenhet som kan användas som utslussboende i ärenden där det bedöms lämpligt. Högelid utgår ifrån socialtjänstens övergripande uppdrag/mål med placeringen. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och ungdomens vårdnadshavare utformas sedan en individuell genomförandeplan för att på bästa sätt uppnå de mål som satts upp för placeringen. Målet är att ungdomen ska känns sig delaktig i planeringen och på detta sätt skapas bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling.

Arbetssätt och metoder

Vardagen på Högelid bygger på ett miljöterapeutiskt tänkande utifrån trovärdiga professionella relationer där förutsägbarhet, respekt och omtanke är honnörsord. Genom Högelids tydliga struktur skapas en förutsägbarhet som ger ungdomen tydlighet och trygghet. Vi strävar efter att skapa tillitsfulla, trygga relationer och upprätthålla en vuxenauktoritet. I vardagen använder vi oss av olika vardagssituationer som utgångspunkt i förändringsarbetet, tillsammans med ungdomen och hens eventuella nätverk. För att synliggöra och konkretisera vardagsstrukturen för den unge utarbetas ett individuellt veckoschema. Schemat upprättas i samråd mellan den unge och hens kontaktperson för att skapa delaktighet.

I samtliga ärenden är grunden för arbetet BBIC-modellen och samtal, både strukturerade och situationsbundna, utgår ifrån det uppdrag handläggaren har lämnat i vårdplanen. Initialt vid placeringen görs en ESTER-bedömning. ESTER-bedömning är ett strukturerat bedömningsinstrument som syftar till att synliggöra den unges risk och skyddsfaktorer. Om placeringen är långvarig kan även en uppföljande bedömning göras för att synliggöra eventuella förändringar.

I ärenden där det efterfrågas, och bedöms lämpligt, kan Högelid arbeta med ungdomen utifrån metoden rePulse. Metoden används för att hjälpa ungdomen att kontrollera och styra sina impulser. Ungdomen kan genom metoden lära sig att få tankar, känslor och beteende att samverka med varandra på ett kontrollerat och genomtänkt sätt.

Utöver ovan nämnda metoder används även verktyg som nätverkskarta och familjeträd.

Skola/Sysselsättning

Högelids ungdomshem har ett samarbete med Alvesta kommun som bedriver en skola för VoB:s verksamheter i Alvesta;  Alvesta Resursskola. I denna skola går Högelids ungdomar upp till nionde klass, om inte annat överenskommits.

Går ungdomen i gymnasiet förs det alltid en diskussion med Alvesta gymnasium om de kan ombesörja studiegång under tiden ungdomen bor på Högelid. Går ungdomen i en skola med pendlingsavstånd och det finns möjlighet att gå kvar i sin hemskola kan även det vara ett alternativ.

Kompetens

Våra medarbetare har grundutbildningar som socionom, socialpedagog, beteendevetare, behandlingspedagog, lärare och undersköterska. Flera har vidareutbildning i miljöterapi, rePulse, ESTER-bedömning samt ESTER handledare. Samtliga medarbetare har tillgång till extern handledning. Personalgruppen har även ärendekonsultation med VoB:s psykolog varje vecka.

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät, se 2017 års resultat för Högelid här: Uppnådda kvalitetsmål

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter. Senast sammanställda kvalitetsenkät för Högelid kan du ta del av här: Kvalitetsindex SSIL

 

 

 

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.