Resultat 2018 - klientnöjdhet

I samband med att en klient är på väg att flytta ut från någon av våra verksamheter erbjuds de besvara en klientnöjdhetsenkät. Totalt besvarades 210 enkäter av våra klienter under 2018. Frågorna varierar något beroende på vilken typ av verksamhet det är men nedan redovisas de frågor som är gemensamma för både behandlings-, utrednings-, skydd-, stöd och integrationsverksamheterna.

Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges klienterna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Klienternas kommentarer, oavsett karaktär, är också ett viktigt inslag i det löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna.

Skalan som används i klientnöjdhetsenkäten är 1-5.

UPPNÅTT RESULTAT

4,34

Resultat 1

Jag har kunnat påverka målen för min tid på HVB/Stödboende/Integrationsboende.

 
UPPNÅTT RESULTAT

4,33

Resultat 2

Jag tycker insatsen gjort positiv skillnad för mig och/eller min familj.

 
UPPNÅTT RESULTAT

4,25

Resultat 3

Jag har fått den hjälp jag förväntat mig i förhållande till de mål vi satt upp.