Amra

Behandlingshem för tonåringar 15-19 år med behov av insatser i heldygnsvård.

Amra är ett behandlingshem för tonåringar. Syftet med verksamheten är att möta kommunernas behov av heldygnsvård för målgruppen och med detta erbjuda kvalificerad vård genom metoder som KBT för att bryta den destruktiva situation ungdomen befinner sig i. Amras verksamhet är belägen i centrala Kristianstad.

Målgrupp

Amra är ett behandlingshem som tar emot pojkar och flickor samt ickebinära ungdomar i åldern 15 - 19 år med psykosocial problematik.

Enheten tar emot ungdomar med beteendeproblem, anknytningsproblematik till föräldrar och vuxna, gängtillhörighet, kriminalitet, oro/ångest, trauma och ökad frekvens av riskbeteenden hos den unge.

Amra tar även emot unga flyktingar med behandlingsbehov. 

Uppdrag

Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. 
Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna. 

Verksamheten tar emot såväl planerande som akuta placeringar, även utanför kontorstid och på helger.

Metoder

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma ramarna. Då ungdomarna har olika behov samt att de är placerade med olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Amra arbetar vidare utifrån ett utvecklingsekologiskt och multisystemiskt synsätt, där den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. För att se ungdomens hela situation arbetar vi med  föräldrarnas förmåga och den miljö den unge vuxit upp i.

 

 

Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring.  

Viktiga redskap i behandlingsarbetet är kontaktmannaskap och samtalsstöd utifrån kognitiv beteendeterapeutisk metod med exempelvis funktionell analys. Vidare används MI, CRA, HAP och livslinje.  Verksamheten har vidare arbetssätt för att ge de unga stöd för att kunna bryta med gängtillhörighet och kriminalitet som bl.a. utgår från den kompetens som personalgruppen  erhållit via utbildingen "Kriminalitet som livsstil".

Verksamheten utvärderar regelbundet behandlingseffekten genom olika former av självskattningar utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen.

 

Skola

Många av de ungdomar som tas emot har även svårigheter med skolgången.  En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. Ett intensivt arbete med att stödja ungdomarna och deras familjer att nå framgång i skolan, bedrivs därför vid enheten. Arbetet sker i nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad.

Kompetens

Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT-terapeuter, beteendevetare och behandlingspedagoger. Personalen har vidareutbildning inom miljöterapi, KBT, Kriminalitet som livstil, rePulse, MI, CRA, Återfallsprevention, HAP och CPU-i samt Kris- och krisstöd. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Jenny Tapper

Verksamhetschef

Telefon

0736-22 75 62

E-post

jenny.tapper@vob.se

Amra

Lasarettsboulevarden 4C
291 33 Kristianstad

Telefon

0737-48 38 57
0737-48 39 06

Journummer för akuta förfrågningar utanför kontorstid och på helger. 0736-639626

E-post

info@vob.se