Amra

Behandlingshem för tonåringar 15-19 år med behov av insatser i heldygnsvård.

Amra är ett behandlingshem för tonåringar. Verksamheten drivs delvis på uppdrag från Kristianstad kommun men tar även emot placeringar från andra kommuner. Amra är samorganiserad med Vittskövlegården och enheterna har gemensam verksamhetschef. Amras verksamhet är belägen i centrala Kristianstad.

Målgrupp

Amra tar emot pojkar, flickor och icke-binära ungdomar i åldern 15-19 år med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt anknytningsproblematik och normbrytande beteende. 

Amra tar även emot unga flyktingar med behandlingsbehov. 

Uppdrag

Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. 
Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna. 

Metoder

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma reglerna. Då ungdomarna har olika behov samt att de är placerade med olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Samtal i verksamheten har en kognitiv beteendeinriktning. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Ett frekvent använt verktyg i en KBT-behandling är en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Det problematiska beteendet analyseras, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får samt vilken funktion beteendet fyller. Därefter planeras vad som behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd.

 

Vidare arbetar verksamheten utifrån ett utvecklingsekologiskt och multisystemiskt synsätt, där den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. För att se ungdomens hela situation arbetar vi med såväl föräldrarnas förmåga som den omgivande miljö den unge vuxit upp i. Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring.  Strävan är att familjen och ungdomen, självständigt ska klara att behålla och använda sig av de färdigheter som de har tränat på under behandlingen samt att nya färdigheter som ungdomen tillgodogjort sig beskrivs utifrån hur de påverkar familjen, skolan, fritid och eventuellt andra viktiga faktorer i familjens liv. 

I verksamhetens arbetssätt ingår metodhandledning, teamarbete samt kontinuerlig utvärdering av utvecklingen i respektive ärende, bl.a. genom regelbundna beteendesskattningar. Förändringsbehov identifieras och strategier för resultatmått arbetas fram.

Skola

Många av de ungdomar som tas emot har även svårigheter med skolgången.  En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. Ett intensivt arbete med att stödja ungdomarna och deras familjer att nå framgång i skolan, bedrivs därför vid enheten. Arbetet sker i nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad.

Kompetens

Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT terapeuter, beteendevetare och behandlingspedagoger. Flera har vidareutbildningar inom miljöterapi, systemiskt förhållningssätt, KBT och MI. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Jessica Lagerqvist

Bitr. verksamhetschef

Telefon

0707-44 96 80

E-post

jessica.lagerqvist@vob.se

Jenny Tapper

Verksamhetschef

Telefon

0736-22 75 62

E-post

jenny.tapper@vob.se

Amra

Österlånggatan 20

291 33 Kristianstad

Telefon

0737-48 38 57
0737-48 39 06

Journummer för akuta förfrågningar: 0736-639626

E-post

info@vob.se