Utvärdering & kvalitet

Kvalitetsarbetet inom VoB har hög prioritet och med olika verktyg som hjälp ser vi till att ständigt arbeta med både utveckling och uppföljning av kvalitén på våra insatser. De tre grundbultarna i vårt kvalitetsarbete består av att undersöka upplevd kvalitet hos våra klienter och kunder, att utvärdera effekten av våra insatser och av ett ständigt arbete med såväl interna som externa revisioner med stöd av vårt kvalitetsledningssystem. Detta för att säkra att de som tar del av våra insatser ska få bästa möjliga vård utifrån tillgänglig evidens och beprövad erfarenhet.

Klientnöjdhet

Alla våra klienter över 4 år erbjuds att besvara en klientnöjdhetsenkät i samband med att en insats ska avslutas. I denna ställs frågor som handlar om delaktighet, bemötande och om insatsen upplevs ha gett positiv effekt.

Gå till samlat resultat klientnöjdhet 2023 »

Kundnöjdhet

I samband med ett ärendes avslut skickas även en enkät till uppdragsgivaren/kunden, dvs aktuell socialsekreterare som haft ansvar för ärendet. Här ges socialsekreteraren möjlighet att svara på sex frågor om hur de på en skala 1-6 bedömer VoB:s genomförande av insatsen. 

Gå till samlat resultat kundnöjdhet 2023»

Effektutvärdering och kartläggning

För att öka klientens delaktighet, få så bra underlag som möjligt i arbetet med att skräddarsy varje insats och för att ta reda på om insatsen har avsedd effekt använder vi en rad olika standardiserade kartläggnings- och skattningsinstrument. Detta utifrån frågorna ”Vad säger vi att vi gör?”, ”Gör vi det vi säger att vi gör?” och ”Vilken effekt har detta för klientens mående/beteende?”.

Vilka instrument som används beror på verksamhetens målgrupp och inriktning men följande är exempel på instrument som används frekvent i våra verksamheter som ”in- och ut-skattningar” för att kunna mäta skillnaden vid insatsens början och insatsens slut.

ESTER – Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk- och skyddsfaktorer.
KASAM – frågeformulär som mäter individens känsla av sammanhang, dvs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
FIT – Feedback informed treatment. Metod för att regelbundet och formaliserat få feedback från klienten om allians och behandlingsresultat via skattningarna ORS/SRS.
Livets stege – mäter individens framtidstro.

Kvalitetsledningssystem och ISO-certifiering

VoB Syd har ett genomgripande kvalitetsledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetsledningssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. I kvalitetsarbetet ingår systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende enligt vad som beskrivits ovan. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Se VoB:s ISO-certifikat

Läs mer om vad en ISO-certifiering innebär

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring VoB:s arbete med utvärdering och kvalitet är du välkommen att kontakta oss.