Familjehuset i Alvesta

Heldygnsvård för familjer med barn i åldern 0-18 år samt ensamplacerade tonåringar i behov av skydd.

Familjehuset i Alvesta är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. Verksamheten har även möjlighet att ta emot ensamplacerade tonåringar som placeras pga miljöskäl, framförallt hedersrelaterad problematik. Familjehuset i Alvesta har en hemlik och behovsanpassad boendemiljö bestående av både rum och lägenheter i ett bostadshus som är centralt beläget i Alvesta.

Målgrupp

Familjer med barn i åldern 0-18. Verksamheten har även möjlighet för ensamplacering gällande tonåringar som placeras pga miljöskäl, framförallt gällande hedersproblematik. Anledningen till placering på Familjehuset varierar men kan t ex handla om föräldrarnas bristande omsorgsförmåga, föräldrarnas missbruksproblematik, olika former av övergrepp och relationsproblem.

 

Uppdrag

Verksamheten erbjuder ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete liksom observationer och kortare stödinsatser. Utredningarna kan genomföras under 4-12 veckor och ges i heldygnsvård eller i lägenhetsboende, beroende på uppdrag och skyddsbehov. Allt utifrån BBIC:s grundprinciper och struktur. Målet för verksamheten är att möjliggöra för barn och föräldrar att fungera bättre tillsammans så att barnens behov och rättigheter blir tillgodosedda.

Metoder

Utredningsförfarandet vilar på en Miljöterapeutisk grund och utredningsmetoden är baserad på Barns Behov i Centrum, BBIC. Vi använder Ester-bedömning som komplement till BBIC. Ester - bedömning är en strukturerad och forskningsbaserad bedömningsmetod för risk och skyddsfaktorer hos den unge. Utifrån utbildningen ”Heder – problematik och konflikter i det svenska samhället, 7,5 hp” har personalgruppen införskaffat goda kunskaper för bedömning av risker vid hot och trakasserier med hedersrelaterad bakgrund.

I behandlingsarbetet arbetar vi efter kognitiva och miljöterapeutiska principer. Behandlingen fokuserar på beteendemässig förändring utifrån genomförandeplan där delmål, mål, insats och tidsram formuleras och görs mätbara.  

Allt behandlings- och utredningsarbete är individuellt och utgår ifrån uppdrag från uppdragsgivare samt familjens/barnets eget formulerade hjälpbehov. Vi utvärderar behandlingseffekten regelbundet genom beteendetester, intervjuer och olika former av självskattning utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen.

Ester-bedömning används i uppföljande mätningar för att mäta huruvida insatserna har haft önskad effekt, d.v.s att insatserna har lyckats reducera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna.I övrigt använder vi metoder som ASQ (Ages & Stages Questionnaires), BOFRePulseCRA (Community Reinforcement Approach), MI (Motiverande Intervju) samt KBT (Kognitiv Beteendeterapi).


Skola

Alvesta kommun ombesörjer skolgång via Alvesta Resursskola som är en specialanpassad skolverksamhet riktad mot placeringar från Familjehuset.

För de yngre barnen, i åldrarna 3-6 år kan Familjehuset erbjuda Barnverksamhet Regnbågen. Verksamheten bedrivs utifrån uppdraget att tillgodose barns behov av fysisk aktivering, lek och pedagogik. Stor del av aktiviteterna är förlagda och anpassade utifrån vistelse utomhus. Tillgång finns även till specialanpassade lokaler där barnen få möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga i lek och fysisk aktivering. Behovet av fysisk rörelse och aktivering är grundläggande fundament för barns fortsatta fysiska hälsa och mentala utveckling. Vi har därför valt att prioritera detta område. Ansvariga för insatserna är förskollärare, lärare och hälsocoach samt behandlingspedagog och socionom.

 

Kompetens

Personalgruppen består av socionomer, lärare, behandlingspedagoger, förskollärare, barnskötare, hälsocoach samt övrig beteendevetenskaplig kompetens. Minst 80 % av verksamheten består av personal med fil kand som examensgrund. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult och det finns ett gott samarbete med mödravård, barnavårdcentral och med barnmottagningen i Växjö. Samarbete finns även gällande Läkemedelshantering via Alvesta kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Nina Lundgren

Bitr. verksamhetschef

Telefon

0708-12 16 26

E-post

nina.lundgren@vob.se

Carola Karlsson

Verksamhetschef

Telefon

0709-586625

E-post

carola.karlsson@vob.se

Karolina Rooth

Verksamhetssamordnare

Telefon

0707-586269

E-post

karolina.rooth@vob.se

Familjehuset i Alvesta

Rönnedalsvägen 29
342 31 Alvesta

Telefon

0472 - 192 19

E-post

info@vob.se