Familjehuset i Alvesta

Heldygnsvård för familjer med barn i åldern 0-18 år

   

Familjehuset i Alvesta är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. Familjehuset i Alvesta har en hemlik och behovsanpassad boendemiljö bestående av både rum och lägenheter i ett bostadshus som är centralt beläget i Alvesta.

Målgrupp

Familjer med barn i åldern 0-18. Anledningen till placering på Familjehuset varierar men kan t ex handla om föräldrarnas bristande omsorgsförmåga, olika former av övergrepp och relationsproblem och/eller föräldrarnas missbruksproblematik. Utifrån verksamhetens nära samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen, välkomnas även föräldrar med pågående substitutionsbehandling, som exempelvis Buprenorfin eller Metadon.

 

Uppdrag

Verksamheten erbjuder ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete liksom observationer och kortare stödinsatser. Utredningarna kan genomföras under 4-12 veckor och ges i heldygnsvård eller i lägenhetsboende, beroende på uppdrag och skyddsbehov. Allt utifrån BBIC:s grundprinciper och struktur. Målet för verksamheten är att barnets behov och rättigheter ska stå i centrum, både under och efter placeringen.

Metoder

Utredningsförfarandet vilar på en Miljöterapeutisk grund och utredningsmetoden är baserad på Barns Behov i Centrum, BBIC. Vi använder Ester-bedömning som komplement till BBIC. Ester - bedömning är en strukturerad och forskningsbaserad bedömningsmetod för risk och skyddsfaktorer hos den unge som vi använder både i kartläggande och uppföljande syfte.

I behandlingsarbetet arbetar vi efter kognitiva och miljöterapeutiska principer. Behandlingen fokuserar på beteendemässig förändring utifrån genomförandeplan där delmål, mål, insats och tidsram formuleras och görs mätbara.  

Ester-bedömning används i uppföljande mätningar för att mäta huruvida insatserna har haft önskad effekt, d.v.s att insatserna har lyckats reducera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna. I övrigt använder vi metoder som ASQ (Ages & Stages Questionnaires), BOFRePulseCRA (Community Reinforcement Approach), MI (Motiverande Intervju) samt KBT (Kognitiv Beteendeterapi).

Allt behandlings- och utredningsarbete är individuellt och utgår ifrån uppdrag från uppdragsgivare samt familjens/barnets eget formulerade hjälpbehov. Vi utvärderar
behandlingseffekten regelbundet genom olika former av avsjälvskattningar (t ex KASAM) utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen.

Skola

Alvesta kommun ombesörjer skolgång via Alvesta Resursskola som är en specialanpassad skolverksamhet riktad mot placeringar från Familjehuset.

För de yngre barnen, i åldrarna 3-6 år kan Familjehuset erbjuda Barnverksamhet Regnbågen. Verksamheten bedrivs utifrån uppdraget att tillgodose barns behov av fysisk aktivering, lek och pedagogik. Stor del av aktiviteterna är förlagda och anpassade utifrån vistelse utomhus. Tillgång finns även till specialanpassade lokaler där barnen få möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga i lek och fysisk aktivering. Behovet av fysisk rörelse och aktivering är grundläggande fundament för barns fortsatta fysiska hälsa och mentala utveckling. Vi har därför valt att prioritera detta område. Ansvariga för insatserna är förskollärare, lärare och hälsocoach samt behandlingspedagog och socionom.

 

Kompetens

Personalgruppen består av socionomer, lärare, behandlingspedagoger, förskollärare, barnskötare, hälsocoach samt övrig beteendevetenskaplig kompetens. Minst 80 % av verksamheten består av personal med fil kand som examensgrund. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult och det finns ett gott samarbete med mödravård, barnavårdcentral och med barnmottagningen i Växjö. För att säkra läkemedelshanteringen har vi avtal med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) via Alvesta kommun.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Nina Lundgren

Bitr. verksamhetschef

Telefon

0708-12 16 26

E-post

nina.lundgren@vob.se

Carola Karlsson

Verksamhetschef

Telefon

0709-586625

E-post

carola.karlsson@vob.se

Karolina Rooth

Verksamhetssamordnare

Telefon

0707-586269

E-post

karolina.rooth@vob.se

Familjehuset i Alvesta

Rönnedalsvägen 29
342 31 Alvesta

Telefon

0472 - 192 19

E-post

info@vob.se