Kommunernas VoB

Ett offentligägt företag som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte

VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, utredningshem (HVB), skyddat boende, stödboenden, öppenvård samt jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, behandling, skydd och stöd samt konsultationer.

Sammantaget består organisationen av ett tiotal enheter som tar emot uppdrag rörande ca 300 barn, ungdomar och vuxna per år.

VoB Syd bildades 2004 och övertog då verksamheter från kommunalförbundet VoB Kronoberg och Region Skåne. Utgångspunkten var att skapa en organisation med ett uttalat kundperspektiv, kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB:s förstahandskunder är ägarkommunerna. Verksamheternas chefer och personal har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med chefer och handläggare inom socialtjänsten. Alla som arbetar inom VoB har ambitionen att finna lösningar när kommunerna står inför problem man inte själva har resurser att hantera.

VoB:s värdegrund

VoB:s värdegrund består av värderingar och normer som anger inriktningen i det förhållningssätt som vi vill ska prägla organisationen och som ska visa sig i alla våra handlingar. VoB:s förhållningssätt ska innebära att kunder, klienter och medarbetare ska kunna vara trygga med att VoB alltid prioriterar högsta möjliga kvalité inom verksamheten.

I syfte att beskriva det förhållningssätt och den kultur som skall säkerställa att hög kvalité i verksamheten upprätthålls har tre värdeord valts ut och deras betydelse formulerats: Struktur, Flexibiltet och Professionalitet.

Struktur

Vi har en tydlig organisation och arbetar strukturerat med bolagets kvalitetssäkring som grund, vilket skapar trygghet, begriplighet, förutsägbarhet och trovärdighet för kund, klient och medarbetare.

I genomförandet av insatserna utgår vi från tydliga uppdrag, välstrukturerade processer och rutiner. Vi har tydligt formulerade mål och riktlinjer som styr och ger ramar för verksamheten. Vi strävar efter ständiga förbättringar.

Flexibilitet

Vi anpassar oss efter kundernas ­behov och de krav som ställs. Vi har god tillgänglighet. Vi tar ansvar för att fullfölja uppdraget och är öppna för förändringar och alternativa lösningar.

Vi möter varje klient med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar och behov.

Under mottot ”frihet under ansvar” löser medarbetarna uppgiften på bästa möjliga sätt. På ett prestigelöst sätt tillvaratar och utvecklar vi varje medarbetares kompetens. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet, där ömsesidig respekt, arbetsglädje och laganda uppnås. Det skapar en arbetsmiljö som uppmuntrar individers prestation, engagemang och personliga utveckling.

Professionalitet

Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv.

Samarbetet med kund, klient och medarbetare genomsyras av ett gott bemötande som grundar sig på ett respektfullt, empatiskt och ödmjukt förhållningssätt. Vi har en tydlig och öppen dialog. Vår människosyn betonar alla människors likavärde.

"Vi bryr oss mera"

Som en övergripande slogan arbetar bolaget med; ”Vi bryr oss mera”
Denna slogan ska spegla ambitionen att överträffa kundernas förväntningar, att vara bättre än konkurrenterna, att inte slå sig till ro utan att hela tiden arbeta vidare med ständiga förbättringar och att vara en attraktiv arbetsgivare.