Kommunernas VoB

Ett offentligägt företag som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte

VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes kommuner och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, utredningshem (HVB), skyddat boende, stödboenden samt jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, behandling, skydd och stöd samt konsultationer.

Sammantaget består organisationen av ett tiotal enheter som tar emot uppdrag rörande ca 300 barn, ungdomar och vuxna per år.

VoB Syd bildades 2004 och övertog då verksamheter från kommunalförbundet VoB Kronoberg och Region Skåne. Utgångspunkten var att skapa en organisation med ett uttalat kundperspektiv, kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB:s förstahandskunder är ägarkommunerna. Verksamheternas chefer och personal har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med chefer och handläggare inom socialtjänsten. Alla som arbetar inom VoB har ambitionen att finna lösningar när kommunerna står inför problem man inte själva har resurser att hantera. Kännetecknande för bolagets personal är hög kompetens. Vid sammanställningen av senaste årsredovisningen konstaterades att samtliga tillsvidareanställda som arbetar i behandlings- och utredningsarbete har relevant eftergymnasial utbildning om minst 2 år.

VoB:s värdegrund

VoB:s värdegrund består av etiska riktlinjer, värderingar och normer som anger inriktningen i det förhållningssätt som vi vill ska prägla organisationen och som ska visa sig i alla våra handlingar. VoB:s förhållningssätt ska innebära att både klienter och uppdragsgivare ska kunna vara trygga med att VoB alltid prioriterar högsta möjliga kvalitet inom verksamheten.

Utgångspunkten för detta förhållningssätt inom VoB finns angivna i VoB:s etiska riktlinjer som utgör ett portaldokument för vår värdegrund. De etiska riktlinjerna utgår från principen om alla människors lika värde och den bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt barnkonventionen. Både vuxna och barn skall skyddas mot alla former av diskriminering. Den enskilde har rätt att få sina politiska, etniska, religiösa och kulturella behov och intressen tillgodosedda så långt som möjligt dock utan att det skapar olägenhet eller begränsningar i andras (klienter och personal) rättigheter eller friheter.

I syfte att beskriva VoB:s värderingar som skapar det gemensamma förhållningssättet samt den kultur som ska säkerställa att hög kvalité i verksamheten upprätthålls har tre värdeord valts ut; Struktur, Flexibilitet och Professionalitet.

 Läs mer om vad dessa ord betyder och om våra värderingar som helhet i VoB:s värdegrundsdokument.

Ladda hem vår broschyr

VoB - Broschyr

Här kan du ladda hem en kort sammanfattning om VoB Syd,  våra verksamheter samt kontaktuppgifer. 

ISO 9001 Lloyds Register