Högelid

Tar emot ungdomar från 12 år med psykosocial problematik.

Högelid är ett HVB-hem för flickor, pojkar och icke-binära barn och unga från 12 år och uppåt. Verksamheten arbetar med utrednings- och förändrings-/behandlingsarbete. Enheten kan även ta emot akuta placeringar. Lagrum är både SoL och LVU. Högelid har tio HVB-platser samt en plats i utslusslägenhet (stödboende).

Målgrupp

Högelid tar emot barn och unga som har en psykosocial problematik. Detta kan innefatta skolproblematik, relationsproblematik, utagerande beteende och  hedersproblematik. Vi tar även emot barn och unga med olika typer av riskbeteenden så som självskade-beteende, begynnande missbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa/neuropsykiatrisk problematik.

Åldersspannet för placering på Högelid är från fyllda tolv år och upp till och med 20 år.

Uppdrag

Högelid har 10 platser på enheten och utöver detta även en lägenhet som används som stödboende. Högelid utgår ifrån socialtjänstens övergripande uppdrag/mål med placeringen. Tillsammans med uppdragsgivaren, den unge samt  vårdnadshavare utformas sedan en individuell genomförandeplan för att på bästa sätt uppnå de mål som satts upp för placeringen. Målet är att den unge ska känna sig delaktig i planeringen och på detta sätt skapas bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling.

Metoder

Vardagen på Högelid bygger på ett miljöterapeutiskt tänkande utifrån trovärdiga professionella relationer där förutsägbarhet, respekt och omtanke är honnörsord. Genom Högelids tydliga struktur skapas en förutsägbarhet som ger den unge tydlighet och trygghet. Vi strävar efter att skapa tillitsfulla, trygga relationer och upprätthålla en vuxenauktoritet. I vardagen använder vi oss av olika vardagssituationer som utgångspunkt i förändringsarbetet, tillsammans med den unge och hens eventuella nätverk. För att synliggöra och konkretisera vardagsstrukturen för den unge utarbetas ett individuellt veckoschema. Schemat upprättas i samråd mellan den unge och hens kontaktperson för att skapa delaktighet.

I samtliga ärenden är grunden för arbetet BBIC-modellen och samtal, både strukturerade och situationsbundna, utgår ifrån det uppdrag handläggaren har lämnat i vårdplanen. Initialt vid placeringen görs en ESTER-bedömning.

ESTER-bedömning är ett strukturerat bedömningsinstrument som syftar till att synliggöra den unges risk och skyddsfaktorer. Om placeringen är långvarig kan även en uppföljande bedömning göras för att synliggöra eventuella förändringar.

I varje ärende används även FIT (Feedbackinformed treatment) och skattningsskalorna ORS/SRS som låter den unge varje vecka utvärdera både sitt mående och den upplevda kvalitén på behandlings- eller utredningssamtalet.

Då det efterfrågas, och bedöms lämpligt, kan Högelid arbeta med den unge utifrån metoden rePulse. Metoden används för att hjälpa den unge att kontrollera och styra sina impulser. Den unge kan genom metoden lära sig att få tankar, känslor och beteende att samverka med varandra på ett kontrollerat och genomtänkt sätt.

Andra vanligt förekommande metoder och verktyg är HAP och CPU.

Skola

Högelids ungdomshem har ett samarbete med Alvesta kommun som bedriver en skola för VoB:s verksamheter i Alvesta;  Alvesta Resursskola. I denna skola går Högelids ungdomar upp till nionde klass, om inte annat överenskommits. Går ungdomen i gymnasiet förs det alltid en diskussion med Alvesta gymnasium om de kan ombesörja studiegång under tiden ungdomen bor på Högelid. Går ungdomen i en skola med pendlingsavstånd och det finns möjlighet att gå kvar i sin hemskola kan även det vara ett alternativ.

Kompetens

Våra medarbetare har grundutbildningar som socionom, socialpedagog, beteendevetare, behandlingspedagog, lärare, alkohol- och drogterapeut och undersköterska. Samtliga har vidareutbildning i miljöterapi och FIT, CPU och HAP och flertalet i rePulse, ESTER-bedömning samt ESTER handledare. Samtliga medarbetare har tillgång till extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

 

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Anna Meyer

Verksamhetschef

Telefon

0472 - 105 10

E-post

anna.meyer@vob.se

Högelid

Hamrarnavägen 1
342 32 Alvesta

Telefon

0472 - 105 10

E-post

info@vob.se