Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom attskicka ett e-postmeddelande till info@vob.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot kunder och leverantörer och andra intressenter, behöver vi behandla dina personuppgifter, enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information vi samlar in om dig

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i organisationen etc.
 • Information om tjänster: Exempelvis detaljer angående de tjänster du har köpt.
 • Finansiell information: eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information: Dina köp, betalningshistorik.
 • När någon skrivs in eller flyttar in till någon av våra verksamheter
  För att leva upp till kraven i Socialtjänstlagen samt flera andra lagar och förordningar, behöver vi samla in och behandla personuppgifter. Det kan i vissa fall även handla om s.k. känsliga personuppgifter såsom hälsa, etnisk härkomst och religion.
 • När vi anordnar en föreläsning eller utbildning till intressenter
  Vi anordnar varje år föreläsningar och utbildningar, som intresserade personer kan anmäla sig till. Vid dessa tillfällen måste vi behandla personuppgifter såsom namn och e-postadress. Ibland behandlar vi även känsliga personuppgifter såsom allergi och specialkost när det ingår fika eller lunch.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

Som offentligt bolag har VoB syd AB en laglig skyldighet att ha ett dataskyddsombud liksom att föra registerförteckning över de personuppgifter som behandlas, ange vad syftet är liksom på vilken laglig grund bolaget stödjer behandlingen på.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information så fort du kontaktar oss.
Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer,faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position iorganisationen etc.
 • Betalningsinformation: swish, bankkontonummer etc.
 • Geografisk information – Din geografiska placering
 • När någon skrivs in eller flyttar in till någon av våra verksamheter 
  För att leva upp till kraven i Socialtjänstlagen samt flera andra lagar och förordningar, behöver vi samla in och behandla personuppgifter. Det kan i vissa fall även handla om s.k. känsliga personuppgifter såsom hälsa, etnisk härkomst och religion.
 • När vi anordnar en föreläsning eller utbildning till intressenter
  Vi anordnar varje år föreläsningar och utbildningar, som intresserade personer kan anmäla sig till. Vid dessa tillfällen måste vi behandla personuppgifter såsom namn och e-postadress. Ibland behandlar vi även känsliga personuppgifter såsom allergi och specialkost när det ingår fika eller lunch.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal.

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@vob.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Vi lämnar t.ex information till reklam- och mediebyråer i marknadsföringssyfte men också till externa IT-leverantörer som tillhandahållande av verksamhetsstöd, hanterar drift, support och underhåll av våra IT-lösningar. 
  Underleverantörerna kallas för personuppgiftsbiträden. Detta personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner.
 • Myndigheter
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi lämnar t.ex personuppgifter till banker och betaltjänstleverantörer för att hantera fakturor och betalningar. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Handläggare i placerande kommun
  Personuppgifter som gäller våra klienter behöver ofta delas med den ansvariga handläggaren i placerande hemkommun.
 • Avyttring
  Vi kan komma att dela din information till tredje parter:
  • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. VoB har en framtagen dokumenthanteringsplan, där det anges tydliga regler för var och hur uppgifter förvaras. Där anges även hur länge bolaget sparar uppgifterna samt när och vad som ska gallras eller arkiveras.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vi kan dock ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från
  bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

VoB som bolag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolagets verksamhetsområde.

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna dataskyddspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

VoB har för organisationen valt ett externt dataskyddsombud vilken kan nås på e-post dataskyddsombud@vob.se

VoB syd AB
info@vob.se
Norra Järnvägsgatan 4
352 33, Växjö

Personuppgiftssamordnare
Camilla Svaleklev
0470 – 78 18 04
Camilla.svaleklev@vob.se

Har du synpunkter på vår hantering?

Om du tycker att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet på området.

Denna policy uppdateras löpande.
Senaste uppdateringsdatum var 2021-05-24.