Lägenhets- och stödboenden

Individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer och ungdomar.

VoB erbjuder träningslägenheter med individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer samt ungdomar i åldern 16–20 år. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. Exempel på uppdrag som kan tas emot är skydd, stöd och behandling i öppenvård. Tillgången till lägenhetsboenden innebär också att samtliga verksamheter i VoB kan erbjuda olika typer av utslussinsatser, t ex efter genomförd utredning och/eller behandling på HVB. De flesta lägenheterna finns i Kristianstad och Eslöv men ett antal finns även på andra orter och i anslutning till våra verksamheter.

1. Träningslägenheter och stödboende för ungdomar

Målgrupp: 
Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet. Verksamheten har tillstånd och bedrivs i enlighet med riktlinjerna för stödboende för målgruppen.

Insatser och omfattning: 
- Den unge bor i egen fullt möblerad lägenhet eller i enskilt boenderum där kök och vardagsrum delas med en annan placerad ungdom.


- Vägledning och stöd i praktiska göromål i hushållet.
- Stöd rörande kontakter med myndigheter, sjukvård, skola, arbetsliv samt med att söka egen bostad. 
- Strukturerade veckosamtal samt vid behov stödsamtal.
- Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet.
- Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

2. Behandlings- och skyddslägenheter för familjer och enskilda vuxna

Målgrupp: 
Familjer och enskilda vuxna som har behov av relativt omfattande stöd, skydd, behandling och/eller utredning (kartläggning). Familjen eller den enskilde skall ha förmåga att klara eget boende men har tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under det att insatsen genomförs.

Insatser och omfattning
- De boende familjerna och enskilda vuxna bor i egna fullt möblerade lägenheter.


- Regelbundna samtal med olika inriktning beroende på uppdrag. 
- Enskilda samtal med föräldrar, familjesamtal med både barn/ungdomar och föräldrar, barnsamtal.
- Samspelsobservationer och praktiskt pedagogiskt stöd.
- Kartläggningar/utredningar utifrån BBIC:s risk- och skyddsfaktorer samt behovsområden.
- Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

3. Träningslägenheter för familjer

Målgrupp: 
Familjer eller ensamstående vuxna som är i behov tillsyn och/eller vissa stödinsatser. Familjen eller den enskilde skall ha förmåga att klara eget boende men har tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under det att insatsen genomförs.

Insatser och omfattning: 
- Familjerna och enskilda vuxna bor i egna fullt möblerade lägenheter.


- Vägledning och stöd i praktiska göromål i hushållet. 
- Stöd rörande kontakter med olika myndigheter som sjukvård, skola, arbetsliv samt med att söka egen bostad
- Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet och vid behov samtal.
- Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

Geografi

Lägenheterna finns till största del i Kristianstad och i Eslöv men dessutom finns en lägenhet i Lund och en i Alvesta. Vidare finns lägenhetsboenden i direkt anslutning till verksamheterna vid Familjehuset i Hörby och Familjehuset i Alvesta.

Kontakt och placering

Vill du göra en placering eller komma i kontakt med oss?

Rikard Jönsson

Verksamhetschef

Telefon

0700-80 60 96

E-post

rikard.jonsson@vob.se

Lägenhets- och stödboenden

Telefon

Kristianstad: 070-48 09 610
Eslöv: 073-62 05 986 och 073-620 59 92

E-post

info@vob.se