Lägenhets- och stödboenden

Individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer och ungdomar.

VoB erbjuder lägenheter med individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer samt ungdomar. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. Exempel på uppdrag som kan tas emot är skydd, stöd och behandling i öppenvård. Tillgången till lägenhetsboenden innebär också att samtliga verksamheter i VoB kan erbjuda olika typer av utslussinsatser, t ex efter genomförd utredning och/eller behandling på HVB.

1. Träningslägenheter och stödboende för ungdomar

Målgrupp: 
Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet. Verksamheten har tillstånd och bedrivs i enlighet med riktlinjerna för stödboende för målgruppen.

Insatser och omfattning: 
- Den unge bor i egen fullt möblerad lägenhet eller i enskilt boenderum där kök och vardagsrum delas med en annan placerad ungdom.


- Vägledning och stöd i praktiska göromål i hushållet.
- Stöd rörande kontakter med myndigheter, sjukvård, skola, arbetsliv samt med att söka egen bostad. 
- Strukturerade veckosamtal samt vid behov stödsamtal.
- Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet.
- Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

2. Behandlings- och skyddslägenheter för familjer och enskilda vuxna

Målgrupp: 
Familjer och enskilda vuxna som har behov av relativt omfattande stöd, skydd, behandling och/eller utredning (kartläggning). Familjen eller den enskilde skall ha förmåga att klara eget boende men har tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under det att insatsen genomförs.
Då verksamheten har tillgång till  lägenheter av varierande storlek kan även större familjer tas emot.

Insatser och omfattning
- De boende familjerna och enskilda vuxna bor i egna fullt möblerade lägenheter.


- Regelbundna samtal med olika inriktning beroende på uppdrag. 
- Enskilda samtal med föräldrar, familjesamtal med både barn/ungdomar och föräldrar, barnsamtal.
- Samspelsobservationer och praktiskt pedagogiskt stöd.
- Kartläggningar/utredningar utifrån BBIC:s risk- och skyddsfaktorer samt behovsområden.
- Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

3. Träningslägenheter för familjer

Målgrupp: 
Familjer eller ensamstående vuxna som är i behov tillsyn och/eller vissa stödinsatser. Familjen eller den enskilde skall ha förmåga att klara eget boende men har tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under det att insatsen genomförs. Då verksamheten har tillgång till  lägenheter av varierande storlek kan även större familjer tas emot.

Insatser och omfattning: 
- Familjerna och enskilda vuxna bor i egna fullt möblerade lägenheter.


- Vägledning och stöd i praktiska göromål i hushållet. 
- Stöd rörande kontakter med olika myndigheter som sjukvård, skola, arbetsliv samt med att söka egen bostad
- Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet och vid behov samtal.
- Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

Geografi

Verksamheten har tillgång till lägenheter av varierande storlek på olika orter, vilka kan användas med utgångspunkt från behov och förutsättningar i det enskilda ärendet. De flesta lägenheterna finns i Kristianstad och Eslöv men ett antal finns även på andra orter och i anslutning till VoB:s övriga verksamheter, exempelvis vid Familjehuset i Hörby och Familjehuset i Alvesta.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Rikard Jönsson

Verksamhetschef

Telefon

0700-80 60 96

E-post

rikard.jonsson@vob.se

Lägenhets- och stödboenden

Telefon

Kristianstad: 070-48 09 610
Eslöv: 073-62 05 986

E-post

info@vob.se