Familjehemsresursen

Vi erbjuder platser i konsulentstödda familjehem och jourhem samt specialiserade konsultativa tjänster. 

Familjehemsresursens huvuduppgift är att tillhandahålla platser i jour- och familjehem för barn och ungdomar, 0 – 17 år, samt för förälder med barn . Hemmen som är knutna till verksamheten får utbildning i familjehemsvård och kontinuerligt konsulentstöd. Verksamheten erbjuder även olika former av specialiserade konsultativa tjänster.

Uppdrag

Familjehemsresursen erbjuder platser i konsulentstödda jour- och familjehem för barn och ungdomar, 0 – 19 år. Placering kan ske akut eller planerat. 

Uppdragen kan röra sig om omvårdnad, skydd och stöd samt, inom FamHem+, även behandling. 

Verksamheten tar vidare emot uppdrag om upprättande av familjehemsutredningar, handledning till interna och externa familjehem och arbetsgrupper, familjehemsutbildning enligt Ett hem att växa i, medverkan vid umgängen samt genomförande av riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA och SAM enligt socialtjänstens önskemål.

Jour- och familjehem

Familjehemsresursen erbjuder platser i konsulentstödda jour- och familjehem för barn och ungdomar, 0 – 17 år.

Jour- och familjehemmen tar emot såväl akuta som planerade placeringar.  Uppdragen kan röra sig om omvårdnad, skydd och stöd.

Familjehemsresursen i VoB har god insyn i placeringarna och familjehemmen erbjuds kontinuerlig utbildning och handledning i deras uppdrag och i de placerades förändringsprocesser.

Familjehemskonsulentera är tillgängliga dygnet runt för stöd och rådgivning till familjehemmen.

 

FamHem+

FamHem+ är särskilt kvalificerade familjehem som tar emot placeringar av barn och unga i åldern 12-19 år med omfattande social problematik, som exempelvis utagerande beteende, självskadebeteende, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, skolsvårigheter, relationsproblem samt  våldsutsatthet. 

VoB:s FamHem+ har lång erfarenhet av att ta emot barn/ungdomar i sina hem och arbetar med miljöterapi som grund. FamHem+ sköter självständigt alla kontakter kring ungdomen, inklusive skola och sysselsättning, fritidsaktiviteter, umgänge med familj, behandlingsinsatser mm. FamHem+ kan vid behov förstärkas med relevant individuellt utformad behandlingsinsats, exempelvis familjebehandling via VoB:s Öppenvårdsteam eller HAP, CRA eller ÅP, vilka genomförs av ungdomsbehandlare från Amra HVB.

 

Övriga tjänster

 • Familjehemsutredning; verksamheten upprättar på uppdrag från socialtjänsten underlag till familjehemsutredning.
 • Psykologutredning. VoB kan som en tilläggstjänst erbjuda psykologutredning i samband med placering.
 • Skyddat boende. Verksamheten kan ta emot uppdrag i kontrakterat familjehem för kortare och längre insatser där det föreligger ett skyddsbehov.
 • Riskbedömningar; enligt Patriark, SARA och SAM.
 • Konsultativa uppdrag inom socialtjänstens område, exempelvis;
  - Behandlings- och utredningsinsatser i öppenvård i familjers hemmiljö.
  - Handledning till personalgrupper och familjehem.

Hur blir vi/jag familjehem?

För att få uppdrag som familjehem genomgår ni/du en familjehemsutredning. En utredning innefattar bland annat följande:

 • Registerkontroll hos myndigheter
 • Referenser
 • Hembesök
 • Intervjusamtal
 • Plats. Barnet som kommer till familjen skall ha tillgång till ett eget rum.

VoB erbjuder sina  familjehem

 • Grundutbildning enligt Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”
 • Kontinuerlig kompetensutveckling
 • Grupphandledning
 • Tillgång till stöd, rådgivning och handledning av familjehemskonsulenter även utanför kontorstid.

Skola

En fungerande skolgång är den tydligaste enskilda framgångsfaktorn för barn och ungdomars utveckling. I syfte att ge de unga förutsättningar att förbättra sina skolresultat ger VoB:s Familjehemsresurs därför särskilt stöd till de barn som placeras i verksamhetens familjehem. Det handlar dels om att familjehemmen har pedagogiska kunskaper men också om att  tillhandahålla teknisk pedagogisk utrustning som bidrar till att göra skolarbetet roligare och enklare för de unga men även för de vuxna som skall stödja dem. Vidare lägger familjehemmen stor vikt vid att utveckla ett nära samarbete med de placerade barnens respektive skolor.

Kompetens

Familjehemskonsulenterna är socionomer med vidareutbildning och har lång erfarenhet inom socialtjänsten och från psykosocialt behandlingsarbete.

Samtliga konsulenter är utbildade i BBIC, Nya Kälvesten och i ”Ett hem att växa i”. Vidare har en av medarbetarna kvalificerad handledarutbildning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Marita Flood

Familjehemskonsulent

Telefon

0705-13 32 61

E-post

marita.flood@vob.se

Mikaela Hedenstedt

Familjehemskonsulent

Telefon

0704-84 91 57

E-post

mikaela.hedenstedt@vob.se

Helén Hettinger

Familjehemskonsulent

Telefon

0736-20 59 82

E-post

helen.hettinger@vob.se

Familjehemsresursen

Telefon

0705 - 13 32 61
0704 - 84 91 57
0736 - 20 59 82

Telefon

info@vob.se