Familjehemsresursen

Vi erbjuder placering i konsulentstödda jour- och familjehem samt specialiserade konsultativa tjänster.

   

Familjehemsresursens huvuduppgift är att tillhandahålla platser i jour- och familjehem för barn och ungdomar, 0 – 21 år, samt för föräldrar med barn. Jour- och familjehemmen som väljer att samarbeta med VoB erbjuds kontinuerlig handledning, konsulentstöd och utbildning i familjehemsvård. Verksamheten erbjuder även olika former av specialiserade konsultativa tjänster.

För er som vill bli jour- och/eller familjehem

För att få uppdrag som jour-och/eller familjehem genomgår ni/du en familjehemsutredning. Utredningen innefattar bland annat; registerkontroller hos myndigheter, inhämtande av referenser, hembesök och djupintervju. En förutsättning är att ni/du kan prioritera uppdraget och erbjuda barnet/ungdomen ett eget rum.

De jour- och familjehem som väljer att samarbeta med VoB erbjuds handledning av familjehemskonsulenter som har handledarkompetens, mångårig erfarenhet av arbete inom familjehemsvård och är tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan. Vidare ingår kontinuerlig kompetensutveckling och grupphandleding i stödet. Vid behov kan grundutbildningen ”Ett hem att växa i” erbjudas.

Se VoB:s film i vilken tre av de jour- och familjehem som Familjehemsresursen samarbetar med delger sina erfarenheter och tankar om hur det är att vara jour- och familjehem.

Jour- och familjehem

VoB:s jour- och familjehem tar emot placeringar av barn och ungdomar, 0 – 21 år, samt föräldrar med barn.

Placering kan ske akut eller planerat. Uppdragen kan röra sig om omvårdnad, skydd och stöd.

För att möjliggöra en bra matchning (familj som passar uppdraget) kontrakteras jour- och familjehemmen per uppdrag.

De jour- och familjehem VoB samarbetar med är utredda och godkända av socialnämnd, bland annat med utgånspunkt från underlag från Familjehemsresursen i VoB.

Jour- och familjehemmen är belägna i södra Sverige och familjekonstellationerna ser olika ut.

 

FamHem+

FamHem+ är särskilt kvalificerade familjehem som tar emot placeringar av barn och unga med omfattande psykosocial problematik, som exempelvis utagerande beteende, självskadebeteende, gränsöverskridande sexuellt beteende, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, skolsvårigheter, relationsproblem och våldsutsatthet.

De familjehem som tar uppdrag enligt FamHem+ har lång erfarenhet av barn och unga med omfattande problematik och förhåller sig utifrån miljöterapis grunder. FamHem+ kan vid behov förstärkas med individuellt utformad behandlingsinsats eller HAP, CRA eller ÅP, vilka genomförs av behandlingspersonal från annan verksamhet inom VoB alternativt av extern verksamhet.

 

Skola

En fungerande skolgång är den enskilt största framgångsfaktorn för barns och ungas utveckling.

Familjehemsresursen lägger därför stor vikt vid de placerade barnens skolsituation, dels i handledningen till jour- och familjehemmen, dels genom att bistå med teknisk utrustning och/eller pedagogiskt material.

Kompetens

Familjehemskonsulenterna är socionomer med handledarutbildning och lång erfarenhet inom familjehemsvård.

Övrig kompetens, bland annat: BBIC, Ett hem att växa i, Connect, Nya Kälvestenintervjun samt riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA och SAM.

Övriga tjänster

  • Familjehemsutredning: På uppdrag av socialtjänsten upprättar Familjehemsresursen familjehemsutredning.
  • Psykologutredning: Familjehemsresursen kan erbjuda psykologutredning i samband med placering.
  • Skydd: Familjehemsresursen tar emot uppdrag med skyddsbehov.
  • Riskbedömning: Familjehemsresursen erbjuder riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA och SAM.
  • Handledning: Familjehemsresursen erbjuder handledning till personalgrupper och kommunernas egna jour- och familjehem.
  • Utbildning: Familjehemsresursen erbjuder utbildningar inom familjehemsvård till kommunernas egna jour- och familjehem.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Marita Flood

Familjehemskonsulent

Telefon

0705-13 32 61

E-post

marita.flood@vob.se

Mikaela Hedenstedt

Familjehemskonsulent (Föräldraledig)

Elisabeth Vestman

Familjehemskonsulent

Telefon

0708-86 02 10

E-post

elisabeth.vestman@vob.se

Familjehemsresursen

Telefon

0705 - 13 32 61
0708 - 86 02 10

info@vob.se