Resultat 2019 - kundnöjdhet

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät. Under året har 153 (av 222 möjliga) enkäter besvarats av våra kunder och svarsfrekvensen uppgår då till 69 %.

Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Uppdragsgivarna ger i många fall kommentarer vilka dels ger bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men är också ett viktigt inslag i det löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna. I huvudsak är kundernas kommentarer positiva och de kritiska synpunkter som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål.

Nedan redovisas resultatet av VoB:s egna kundenkäter 2019.

UPPNÅTT RESULTAT

99%

Mål 1

Uppdragsgivarna anser att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

UPPNÅTT RESULTAT

96%

Mål 2

Uppdragsgivarna anser att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

 
UPPNÅTT RESULTAT

95%

Mål 3

Uppdragsgivarna anser att VoB har motsvarat eller överträffat förväntningarna de hade när uppdraget överenskoms.

 

Kommentarer från uppdragsgivare

"Bra jobbat att stötta NN ut på egna ben efter hens förutsättningar"  (Myra)

"Trots förändringar i uppdraget som vi inte räknade med har VoB utfört sitt uppdrag till största belåtenhet" (Stödboendet Ksd)

"Personal har följt genomförandeplanen och arbetat utifrån den på ett bra sätt. Bra uppföljningsmöten" (Vittskövlegården)

"Uppdraget utfört mycket väl, gott bemötande och nogsam återkoppling till handläggarna" (Öppenvårdsteamet)

"Är mycket nöjd med utförandet av uppdraget. Klienten har gjort stora framsteg och en stor förändring har skett med klienten" (Högelid)

"Alltid trevligt bemötande och samarbetsvillighet från er sida. Flexibelt med att hitta tider för till uppföljningsmöten" (Amra)

"Upplever att vi har haft ett väldigt gott samarbete i det aktuella ärendet. Kommunikationen har fungerat utan problem och i fall det uppkommit några hinder har vi löst det direkt. Väldigt nöjd med samarbetet" (Familjehemsresursen)

"Ni har inte bara utfört uppdraget på et bra sätt utan också visat att ni genuint bryr er om era klienter" (Familjehuset i Alvesta)

"Mycket bra! Kompetent och professionellt! (Familjehuset i Hörby)