Resultat 2018 - kundnöjdhet

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät. Under året har 199 (av 249 möjliga) enkäter besvarats av våra kunder och svarsfrekvensen uppgår då till 80 %.

Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Uppdragsgivarna ger i många fall kommentarer vilka dels ger bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men är också ett viktigt inslag i det löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna. I huvudsak är kundernas kommentarer positiva och de kritiska synpunkter som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål.

Nedan redovisas resultatet av VoB:s egna kundenkäter 2018.

UPPNÅTT RESULTAT

99%

Mål 1

Uppdragsgivarna anser att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

UPPNÅTT RESULTAT

96%

Mål 2

Uppdragsgivarna anser att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

 
UPPNÅTT RESULTAT

95%

Mål 3

Uppdragsgivarna anser att VoB har motsvarat eller överträffat förväntningarna de hade när uppdraget överenskoms.

 

Kommentarer från uppdragsgivare

Mål 1 - ”Jag kommer varmt att rekommendera VoB för mina kollegor och andra kommuner.”

Mål 1 - ”Det var alltid lätt att få kontakt både med handläggare på VoB och jourfamiljen. Det var enkelt att ha en gemensam planering och dialog.”

Mål 1 - ”Genomgående gott samarbete under insatsen. Gav gott resultat för klienten.”

Mål 2 -”Personalen har varit väldigt flexibla, vilket också varit nödvändigt i ärendet.”

Mål 2 - ”Alltid varit lätt att komma i kontakt med, gett bra stöd till den unge och familjen. Flexibla, ställer upp vid behov.”

Mål 2 - ”Jo, ni verkar ha en tydlig struktur med generös återkoppling i ärenden vilket uppskattas.”

Mål 3 - ”Vi har varit mycket nöjda med utförandet av det uppdrag vi lämnade. Samarbetet har varit mycket välfungerande och vår upplevelse är att familjen blivit behandlad med respekt, empati samt tydlighet.”

Mål 3 - ”Det finns kunnig personal. Barnet är i fokus hela tiden. Det är bra!”