Förvaltningsberättelse

Allmänt om VoB Syd

VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01. Bolagets säte är i Skåne. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd ”att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet”. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, 837600-9109 och Kommunalförbundet VoB Kronoberg, 222000-0687.

Företagets verksamhet omfattar utrednings- och behandlingshem för barn, ungdomar, vuxna och familjer, familjehemsresurs, skyddat boende, lägenhets- och stödboende samt öppenvårdsteam. Bolagets verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Eslöv, Hörby och Malmö.

VoB:s verksamhet kännetecknas av kvalitetstänkande, flexibilitet och kundfokus.

Bolagets förstahandskunder är kommunerna i Skåne och Kronoberg vilka under 2019 svarade för ca 81 % av köpt vård. 19 % av VoB:s tjänster köptes av andra kommuner i landet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2019 avslutades VoB:s arbete med att avveckla verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar då det sista integrationsboendet, Felixgården stängdes under våren.

Verksamhetsåret har överlag präglats av låg och ojämn efterfrågan samt svag beläggning, vilket har påverkat både de nystartade och de sedan tidigare etablerade enheterna. Förklaringen till den lägre efterfrågan är framförallt förändrade ekonomiska förutsättningar i kommunerna. För VoB:s del har situationen inneburit att de flesta enheter, liksom bolaget som helhet, redovisar förhållandevis stora ekonomiska underskott. Den låga beläggningen och de ekonomiska underskotten har vidare lett till att Trollsjöns behandlingshem för ungdomar avvecklats, vilket skedde den 31 augusti.

Inom bolaget har en rad besparingsåtgärder vidtagits, där framförallt de som rör personal och bemanning givit tydlig effekt. Organisationsförändringar vid olika enheter har genomförts. Dessutom har bolagets stab och administrativa kontor reducerats under året. Bolaget har genom dessa åtgärder kunnat motverka de negativa effekterna av de i jämförelse med budget, avsevärt lägre intäkterna och underskottet har därmed också kunnat begränsas. Sammantaget har genomförda åtgärder avseende besparingar och organisationsförändringar inneburit att bolagets kostnader för verksamhetsåret är 15 826 tkr lägre än budget.

Några undantag från den vikande efterfrågan och låga beläggningen kan noteras. Det tydligaste exemplet är situationen vid Myra – skyddat boende som har hade en markant uppgång under hösten, både avseende beläggning och ekonomiskt resultat. Det kan således konstateras att Myra efter att ha varit i drift under drygt ett år har etablerat sig på marknaden även om efterfrågan och beläggning, liksom vid övriga enheter, sannolikt kommer att variera över tid. Ett annat positivt undantag är Familjehuset i Hörby som haft förhållandevis god beläggning under en stor del av året. I första hand beror detta på att Malmö kommun i hög grad använder sig av verksamhetens tjänster. Även Familjehemsresursen har haft relativt god efterfrågan, även om beläggningen varit lägre än budgeterat. Under hösten förbättrades även beläggningen vid Familjehuset i Alvesta.

Delvis som en följd av den beskrivna situationen, med låg efterfrågan, har bolaget under det gångna året fokuserat på att etablera och stabilisera de enheter som tagits i drift under senare år. Någon start av nya enheter har inte genomförts under 2019, men såväl bolagsledning som styrelse bedömer att det är viktigt att kontinuerligt fortsätta att utveckla VoB:s verksamhet, både avseende befintliga verksamheter och av det utbud som efterfrågas av ägarkommunerna.  För att detta skall kunna ske krävs ett nära samarbete och en nära dialog med tjänstemän, ansvariga chefer och politiker inom kommunerna. I enlighet med vad som beskrivits ovan har VoB under senare år intensifierat kontakterna med kommunerna och även ökat inslaget av olika former av marknadsföringsaktiviteter, både för att inhämta synpunkter och önskemål, men också för att nå ut med information om den verksamhet bolaget bedriver och vilka utvecklingsplaner som finns. Bl.a. har arbetet som sker via sociala medier, annonser, blogg och hemsida ökat ytterligare. Vidare har olika temadagar, enkätundersökningar, frukostmöten samt nätverksträffar genomförts.

När det gäller det utvecklingsarbete som genomförts vid befintliga enheter har det dels handlat om att öka specialiseringen och vidareutveckla arbetssätt och metoder för de målgrupper som tas emot och dels om att utforma mer kostnadseffektiva lösningar. När det gäller utveckling av metoder, handlar det bl.a. om att kunna möta behoven hos våldsutsatta och traumatiserade unga, men också att förbättra förutsättningar att arbeta med ungdomar som har problematik som angränsar till kriminalitet och gängmiljöer. Avseende att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva insatser, har Familjehusen utökat sitt utbud med så kallade intensivutredningar som genomförs på kortare tid än fullskaliga utredningar. Ytterligare ett exempel är utökningen av utbudet inom lägenhets- och stödboendet, där även kvalificerade insatser för familjer och vuxna kan erbjudas till en lägre avgift jämfört med placering vid HVB.

Upphandlingsorganisationen inom Kommunförbundet Skåne har påbörjat en ny upphandling för ägarkommunerna i Skåne och Kronoberg samt för kommunerna i Hallands län, avseende HVB och familjehem samt öppenvård. VoB kommer liksom tidigare att lägga anbud för samtliga berörda enheter. Även om ägarkommunerna inte behöver upphandla VoB:s verksamhet, eftersom de äger bolaget, så bedöms det vara strategiskt viktigt att VoB:s enheter finns med i databasen med samtliga verksamheter som har ramavtal, där handläggarna vid behov söker platser.

Under året har två uppföljningsrevisioner genomförts av Lloyds Register med godkänt resultat. Vid höstens revision erhöll ytterligare tre av bolagets enheter certifikat i enlighet med ISO 9001:2015. Vidare har bolagets samtliga enheter under kvalitetsutvecklarens ledning arbetat med att verksamheternas kärnprocesser, vilka har inarbetats i en digital applikation som har utvecklats särskilt för VoB.

Lönerevisionen som genomfördes under 2019, gav ett utfall för bolaget som helhet om 3,3 % (3,4 %).

Styrelsen för VoB bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 2019, har varit förenlig med bolaget ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.