Familjehuset i Hörby

Beläggning och ekonomi

Årets inleddes med mycket låg efterfrågan och svag beläggning. Beläggningen ökade dock under våren och var därefter god under andra och tredje tertialet med undantag för en kortare svacka under hösten. Den sammantagna beläggningsgraden blev 73 % att jämföra med budgetmålet om 77 %. Tack vare den tidvis goda beläggningen och ett framgångsrikt arbete med att minska kostnaderna redovisar Familjehuset i Hörby ett överskott för verksamhetsåret.

Kvalitet

Resultatet i genomförda kundenkäter är mycket positivt. Utfallet i samtliga tre frågor är 100 % nöjda handläggare och därmed nås också målen. Svarsfrekvensen om 69 % är emellertid lägre än målet som var 85 %. 

Ett exempel på kommentar från handläggarna är: 

”Mycket bra! Kompetent, professionellt. Mycket flexibla och strukturerade. Helt lysande utlåtande.”

I genomförda klientenkäter har de olika avdelningarna resultat mellan 4,5 och 4,7 (skala 1–5). Målet, som var ett genomsnittligt värde om 3,5 nås därmed med god marginal. Svarsfrekvensen för klientenkäterna varierar kraftigt mellan avdelningarna, från 40 % till 100 %. De flesta bortfall beror på att det vid snabba beslut om omhändertagande och omplacering av barnen varken finns tid eller moraliskt utrymme att be föräldrarna besvara enkäten.

Verksamhetsutveckling

Familjehuset har under året haft fokus på att ytterligare utveckla verksamhetens kompetens och kvalitet. Bland annat avseende arbetet med skattningar, fördjupning i kunskapen avseende samspelsbehandling och barnsamtal. Med hjälp av verktyget KASAM-13 har 19 in-skattningar genomförts och 16 ut. Det noteras att medelvärdet från in- till utskattning förbättras. Familjehuset erbjuder från och med hösten 2019 en ny insats i form av intensivutredningar av känslomässig tillgänglighet som genomförs under en kortare period. Insatsen riktar sig till viss del mot en ny målgrupp och förhoppningen är att den nya insatsen kan bidra till ökad efterfrågan.

Framtid

Under det kommande året ska arbetet med att vidareutveckla verksamhetens kompetens, metoder och arbete med att genomföra uppföljningar fortsätta. Bl.a. skall utvecklingsbedömning ske av samtliga barn inom åldersgruppen 2 mån – 5 år med hjälp av ASQ och ASQ-SE. Vidare skall verksamhetens föräldrautbildning utvecklas och kompetensutveckling genomföras avseende samtal med barn som bevittnat våld.