Noter

Allmänna upplysningar

Not 1 – Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. ­Försäljningen redovisas netto.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:


Följande nyttjandeperioder tillämpas Antal år
Byggnader 25–60
Förbättringsarbeten annans fastighet 10
Inventarier, bilar 5

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. För byggnader har fördelning i komponenter gjorts enligt följande:

  • Stomme och grund
  • Värme och sanitet
  • Fasad, inkl. fönster
  • Yttertak
  • Inre ytskikt och vitvaror
  • El
  • Ventilation 

Vid tidpunkten för övergång till K3 2013-01-01, har analysen baserats på en teknisk inventering av byggnadens fysiska skick. 

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Upplysningar till enskilda poster

Not 2 – Nettoomsättning

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Belopp i sek 2019 2018
Vårdavgifter 102 359 166 134 070 667
Övriga tjänster 2 434 091 1 515 883
104 793 257 135 586 549


Not 3 – Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Belopp i sek 2019 2018
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 223 833 117 065
Försäkringsersättningar 61 400 7 657
Vinst vid överlåtelse av verksamhet 678 000
Ers höga sjuklönekostnader 231 930 18 070
517 163 820 792


Not 4 – Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare

Belopp i sek 2019 2018
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 7 680 541 8 613 754


Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Belopp i sek 2019 2018
Inom ett år  6 552 260 7 523 090
Mellan 2 till 5 år 8 675 710 12 454 810
Senare än 5 år 381 587
Totalt 15 227 970 20 359 487

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. De operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av leasing av fastigheter och lokaler med kontraktstid på mellan ett och sex år, samt bilar med en kontraktstid på i snitt tre år.  All operationell leasing avser minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga materiella underleasingavtal, inga väsentliga rörliga avgifter, inga förnyelse- eller köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom leasing arrangemangen.


Not 5 – Ersättning till revisorer

Belopp i SEK 2019 2018
Revision
Revisionsuppdrag 128 045 72 794
128 045 72 794
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.


Not 6 – Personal

Antal (st) 2019 2018
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit 134 149
varav kvinnor 105 109
varav män 29 40
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 2 160 014 1 983 596
2 160 014 1 983 596
Övriga anställda:
Löner och ersättningar 58 046 442 70 061 005
Pensionskostnader 3 216 318 3 835 061
61 262 760 73 896 066
Sociala kostnader 19 315 911 23 192 028
Summa styrelse och övriga 82 738 685 99 071 690
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter 8 8
varav kvinnor 4 3
varav män 4 5
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 11 13
varav kvinnor 9 10
varav män 2 3

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.


Not 7 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i sek 2019 2018
Räntor 43 626 36 083
43 626 36 083


Not 8 – Skatt på årets resultat

Belopp i sek 2019 2018
Aktuell skatt -825 453
-825 453
Procent Belopp Procent Belopp
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt -313 881 3 459 288
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 % 67 171 22,00 % -761 043
Ej avdragsgilla kostnader 8,51 % -20 527 0,58 % -20 235
Ej skattepliktiga intäkter -0,14 % 345 0,00 %
Skattemässiga justeringar 0,00 % 0,82 % -28 367
Schablonintäkt periodiseringsfond 8,63 % -20 802 0,46 % -15 808
Tillägg på återförd periodiseringsfond 4,40 % -26 187 0,00 %
Redovisad effektiv skatt 0,00 % 23,86 % -825 453


Not 9 – Byggnader och mark

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 694 911 6 328 542
Inköp 82 726 366 369
Försäljningar/utrangeringar -21 121
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 756 516 6 694 911
Ingående avskrivningar -1 457 372 -1 264 234
Försäljningar/utrangeringar 9 545
Årets avskrivningar -206 184 -193 137
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 654 011 -1 457 371
Utgående redovisat värde 5 102 505 5 237 540
Redovisat värde byggnader 5 102 505 5 237 539
5 102 505 5 237 539


Not 10 – Förbättringsarbeten på annans fastighet

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 450 536 6 450 536
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 450 536 6 450 536
Ingående avskrivningar -3 450 624 -2 806 014
Årets avskrivningar -644 611 -644 610
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 095 235 -3 450 624
Utgående redovisat värde 2 355 301 2 999 912


Not 11 – Inventarier, verktyg och installationer

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 5 615 987 5 061 716
Inköp 216 400 1 014 347
Försäljningar/utrangeringar -370 000 -460 076
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 462 387 5 615 987
Ingående avskrivningar -3 688 907 -3 542 800
Försäljningar/utrangeringar 316 000 301 403
Årets avskrivningar -501 401 -447 509
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 874 308 -3 688 906
Utgående redovisat värde 1 588 079 1 927 081


Not 12 – Andra långfristiga fordringar

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Slag av fordringar
Räntefonder 37 759 826
37 759 826
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående räntefonder till 0 kronor.


Not 13 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda hyror 1 206 530 1 187 159
Förutbetalda försäkringspremier 227 353 241 791
Förutbet. hyrda lokaltillbehör 25 473 34 480
Förutbet. serviceavtal data 393 746 424 671
Övriga förutbetalda kostnader och uppl. intäkter 413 450 713 128
2 266 552 2 601 229


Not 14 – Upplysningar om aktiekapital

Antal (st) Antal aktier Kvotvärde/Aktie
Antal/värde vid årets ingång 8 000 1 000
Antal/värde vid årets utgång 8 000 1 000


Not 15 – Periodiseringsfond

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Periodiseringsfond 2013 1 653 000
Periodiseringsfond 2014 1 616 000
Periodiseringsfond 2015 1 450 103 2 260 000
Periodiseringsfond 2016 6 072 000 6 072 000
Periodiseringsfond 2017 6 209 000 6 209 000
Periodiseringsfond 2018 1 250 000 1 250 000
14 981 103 19 060 000


Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Upplupna löner 1 648 457 1 402 162
Upplupna semesterlöner 3 251 386 3 757 477
Avräkning särskild löneskatt pensionskostnad 881 789 1 021 977
Övriga upplupna kostnader och förutb. intäkter 1 072 470 1 288 922
6 854 102 7 470 538


Not 17 – Justering för poster som inte ingår kassaflödet

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Avskrivningar 1 352 197 1 285 256
Nedskrivet värde anläggningstillgångar 7 813
Förlust vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 57 763 125 473
1 417 773 1 410 729


Not 18 – Likvida medel

Belopp i sek 2019-12-31 2018-12-31
Kassa och bank 71 163 444 35 135 428
71 163 444 35 135 428


Not 19 – Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst.

Belopp i sek
Till årsstämmans förfogande står 
Balanserad vinst 64 475 057
Årets förlust -313 881
64 161 176
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 64 161 176
64 161 176


Not 20 – Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter under 2019. 


Not 20 – Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.