Ekonomi

Strategiskt och långsiktigt mål:


VoB skall ha en genomsnittlig rörelsemarginal om 4 %.

För ekonomiområdet formuleras årligen nyckeltal för bolaget som helhet, där utfallet sammanställs och följs upp vid tertial och årsbokslut. Handlingsplaner och aktiviteter som skall genomföras i syfte att nå de olika ekonomimålen under 2020 är bl.a. marknadsföringsinsatser för att öka efterfrågan. Särskild marknadsföringsplan är framtagen. Vidare skall arbetet fortsätta med att förbättra förmågan att se till att de förfrågningar som inkommer i så hög grad som möjligt skall resultera i placeringar. Ytterligare åtgärder för att öka kostnadsmedvetenheten och kostnadseffektiviteten, kommer att vidtas under det kommande året.


Ekonomi - Nyckeltal för verksamhetsåret:

Ekonomiska mål
Mål
Utfall
Beläggning (%)
      77,8
      59,3
Intäkter (tkr)
104 501
98 500
Övr. externa kostnader (tkr)
   21 721
20 506
Personal-kostnader (tkr)
   78 283
 72 166
Personal-kostn.effektiv. (%)
          75
       73
Ekonomiskt rörelseresultat (tkr)
     3 358
  4 474
Rörelse-marginal 
         3,21
   4,54
Soliditet (%)
          60
     87


Kommentarer:

Beläggningen var inledningsvis under överlag god men efter utbrottet av pandemin i mars har efterfrågan varit lägre än normalt. Endast två enheter når upp till ställda beläggningsmål för året, Familjehuset i Hörby och Amra, medan övriga enheter pga. svag beläggning, framför allt under andra tertialet och tredje, har lägre eller avsevärt lägre utfall jämfört med budget.

Intäkterna är som en följd av den låga beläggningen avsevärt lägre än budget.

Årets totala rörelsekostnader uppgår till – 94 027 tkr. Det innebär att bolagets kostnader för året, understiger budgetmål med – 5 977 tkr. Det beror delvis på de besparingar som har varit möjliga att göra på bemanningssidan och att bolaget har nyttjat möjligheten till korttidspermitteringar i de verksamheter där beläggningen har varit särskilt låg, samt även nyttjat den tidsbegränsade nedsättning av sociala avgifter som innebar att arbetsgivaravgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020.

När det gäller övriga kostnader så uppgår dessa till 20 506 tkr, vilket gör att även dessa ligger under budgeterat mål med – 1 215 tkr. De direkt klientrelaterade kostnaderna har påverkats positivt av den låga beläggningen. Dessutom har det under året genomförts en översyn av bolagets större avtal och kostnader för bl.a. växelfunktion, mobiltelefoni samt vissa systemavtal som krävs för det löpande administrativa arbetet i bolaget, har kunnat reduceras.

Det ekonomiska resultatet för bolaget som helhet är 4 474 tkr (2 270 tkr). Målet om
3 358 tkr nås därmed. I resultatet ingår engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning, med + 4 775 tkr.

För vidare kommentar kring ekonomiskt utfall, se förvaltningsberättelse nedan.