Förvaltningsberättelse

Allmänt om VoB Syd

VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01. Bolagets säte är i Skåne. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd ”att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet”. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, 837600-9109 och Kommunalförbundet VoB Kronoberg, 222000-0687.

Företagets verksamhet omfattar utrednings- och behandlingshem för barn, ungdomar, vuxna och familjer, familjehemsresurs, skyddat boende, lägenhets- och stödboende samt öppenvårdsteam. Bolagets verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Eslöv, Hörby och Malmö.

VoB:s verksamhet kännetecknas av kvalitetstänkande, flexibilitet och kundfokus.

Bolagets förstahandskunder är kommunerna i Skåne och Kronoberg vilka under 2019 svarade för ca 81 % av köpt vård. 19 % av VoB:s tjänster köptes av andra kommuner i landet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Liksom för de flesta andra organisationer och för samhället i stort har verksamhetsåret för VoB präglats av Coronapandemin. Efterfrågan var under januari och februari god men efter pandemins utbrott har beläggningen i bolagets verksamheter överlag varit mycket svag. Aktiviteten i samhället har generellt minskat under pandemin vilket även till synes har påverkat efterfrågan avseende placeringar, exempelvis inom behandlingshem och skyddat boende. Pandemin har i övrigt hittills inte drabbat bolagets verksamheter i någon större utsträckning då endast något enstaka fall av covid-19 har konstaterats. VoB vidtog tidigt åtgärder för att hindra eller begränsa smittspridning, både bland personal och placerade, vilket förefaller givit avsedd effekt. Exempelvis har bolagets verksamheter endast genomfört resor och fysiska möten när sådana bedömts som absolut nödvändiga. I likhet med många andra organisationer har VoB i hög grad övergått till att hålla möten och konferenser via video, vilket i de flesta fall fungerat väl. VoB:s verksamheter har, trots något lägre bemanning i stort sett kunnat bedrivas på ett oförändrat sätt. Bolagets kunder, den kommunala socialtjänsten, har därmed också erbjudits tjänster och platser i den utsträckning som motsvarat behoven.

Inriktningen inför verksamhetsåret 2020 var att bolagets verksamhet inte skulle minska ytterligare i volym, vilket tidigare skett under åren 2018–2019, främst pga. avveckling av verksamheterna för unga ensamkommande. Under 2020 har därför ett planeringsarbete genomförts i syfte att på sikt starta nya verksamheter, samtidigt som befintliga verksamheter skall fortsätta att utvecklas i anpassning till kommunernas behov och förändrade förutsättningar. Under året har planerings- och förberedelsearbetet avseende start av ett nytt skyddat boende, Spira, genomförts. Verksamheten, som efterfrågats av kommunerna, startade 1 mars 2021. Vidare har utredning genomförts som ledde fram till förslag om att inrätta en deltidstjänst som utredningskonsult, vilket också efterfrågats av en del av ägarnas medlemskommuner. Planeringen är att en sådan tjänst skall inrättas under hösten 2021. Arbetet med att kontinuerligt utveckla och anpassa de befintliga verksamheternas utbud och metoder, har också fortsatt under året. VoB:s behandlingshem och stödboende har exempelvis under perioden utvecklat kompetens och metoder för att arbeta med unga i åldern 15–20 år, som behöver bryta sin kriminella livsstil. Genom tillgången till olika boendeformer kan VoB erbjuda en samlad vårdkedja med insatser i olika faser. En viktig del i utvecklingsarbetet är fortsatt att komplettera utbudet med kostnadseffektiva insatser. Under året har bland annat ett arbete inletts vid Familjehusen för att kunna erbjuda eftervård och insatser i öppenvårdsliknande former.

Under augusti 2020 avvecklades bolagets öppenvårdsteam, bestående av två medarbetare. Beslutet togs med anledning av att verksamheten sedan starten i december 2018 haft svag beläggning, vilket resulterat i omfattande ekonomiska underskott. Eftersom VoB inte startade några nya verksamheter under året innebär avvecklingen av öppenvårdsteamet att en viss reducering av bolagets verksamhet har skett 2020.

Det genomsnittliga utfallet under året avseende beläggningsresultat blev 59,3 % att jämföra med budgetkravet om 77,8 %. Resultatet är dessutom något svagare jämfört med utfallet under föregående år, som var 63 %. Endast två enheter når upp till ställda beläggningsmål, Familjehuset i Hörby och Amra. Övriga enheter redovisar resultat som är något eller, i flera fall, avsevärt lägre än budget. Den svaga beläggningen under året beror, som nämnts ovan, delvis på den pågående pandemin. Sannolikt kan det negativa resultatet dock även relateras till att socialtjänsten i många kommuner, sedan ett par år tillbaka, uttrycker att de så långt det är möjligt undviker att genomföra placeringar på HVB. Noterbart är att andra aktörer inom branschen, bland annat de större kommunala bolagen och organisationerna, upplever motsvarande utveckling.

Den ovan beskrivna situationen understryker vikten av att bolaget kontinuerligt följer utvecklingen avseende inriktning och behov hos socialtjänsten inom ägarnas medlemskommuner samt förmår anpassa verksamheternas utbud därefter. För att detta skall kunna ske krävs ett nära samarbete med tjänstemän, ansvariga chefer och politiker inom kommunerna. Under 2020 har en närmare dialog med ägarna inletts, där bland annat så kallade ägarsamråd genomförts. Bolaget har vidare under året fortsatt att genomföra olika former av marknadsföringsaktiviteter och skapat forum för dialog, dels för att inhämta synpunkter och önskemål, men också för att nå ut med information om den verksamhet bolaget bedriver och vilka utvecklingsplaner som finns. Trots pandemin har detta kunnat genomföras, exempelvis i form av digitala möten med socialnämnder och ansvariga chefer inom socialtjänsten. Vidare har bolagets aktiviteter som sker via sociala medier, blogg och hemsida intensifierats ytterligare.

Med anledning av den låga beläggningen och kraftigt minskade intäkter har olika besparingsåtgärder vidtagits under året. Framför allt har dessa rört personalområdet. Bolaget har bland annat använt sig av så kallade korttidspermitteringar och ansökt samt erhållit statlig ersättning för dessa. Vidare har vissa organisatoriska förändringar skett vid några enheter som innebär att reducering av bemanningen kunnat göras utan att modellen för korttidspermitteringar använts. Vidare har tillsättning av vikarier skett så restriktivt som möjligt samtidigt som inköp av varor och tjänster endast genomförts när de varit absolut nödvändiga. Dessutom har bolagets stab och administrativa kontor delvis omorganiserats under året. Dock genomfördes avseende detta område större förändringar och reducering av antalet tjänster redan under 2019, vilket innebär att utrymmet för mer långtgående åtgärder var begränsat under 2020. Ytterligare en betydande kostnadsreducering som skett under 2020 är att ny leverantör upphandlats avseende bolagets telefoni och växelsystem. Genom de olika åtgärder som vidtagits har bolaget kunnat motverka de negativa effekterna av de låga intäkterna. Sammantaget har genomförda besparingar och organisationsförändringar inneburit att bolagets kostnader för 2020 är 7 332 tkr lägre än budget.

Upphandlingsorganisationen inom Skånes Kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) genomförde under året en upphandling för ägarkommunerna i Skåne och Kronoberg samt för kommunerna i Hallands län, avseende HVB och familjehem. VoB lämnade anbud för samtliga berörda enheter. Ramavtal har därefter ingåtts avseende Familjehemsresursen. Upphandlingen avseende HVB överprövades och gjordes därefter om. Slutgiltigt besked har ännu inte givits men i den ranking som upprättades i det tilldelningsbesked som upphandlaren skickade ut innan begäran om överprövning gjordes, noterades att VoB har en mycket konkurrenskraftig prissättning.

Två uppföljningsrevisioner av kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 9001:2015, har under året genomförts av Lloyds Register med godkänt resultat. Vid den andra revisionen under 2020 genomfördes även förberedelser inför förnyelserevision, vilken genomfördes under februari 2021 och resulterade i nytt certifikat.

Lönerevision avseende 2020 genomfördes under mars 2021 och samordnades då med revisionen för 2021. I skrivande stund är revisionen inte avslutad. Bolaget har i förutsättningarna för revisionen 2020 angivit ett utrymme om 1,8 %, dvs i nivå med det så kallade ”märket”. Motsvarande nivå, 1,8 %, gäller även för revisionen 2021.

Styrelsen för VoB bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 2020, har varit förenlig med bolaget ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.