Riskanalys och internkontrollplan - Uppföljning

VoB Syds styrelse och ledning genomför inför verksamhetsåret en företagsövergripande riskanalys och internkontrollplan. I planen identifieras ett antal prioriterade åtgärder, vilka sammanställs i en aktivitets- och tidplan. Riskanalysen inför 2020 hade fortsatt fokus på konsekvenserna av kommunernas förändrade behov och minskade efterfrågan på bolagets tjänster. Arbetet med att vidta åtgärder avseende utökad marknadsföring, kostnadsbesparingar samt förändringar av utbudet och organisationens utformning, som påbörjades under 2019 skulle fortsätta under 2020, vilket har skett.

Bolagets sedan tidigare stabila ekonomiska situation, innebär att de förändrade förutsättningarna på kort sikt är hanterbara. Det är dock viktigt att situationen inom det närmaste året förändras, då det långsiktigt är ohållbart med fortsatta underskott. Styrelse och VD följer utvecklingen noga och är förberedda på att vidta ytterligare åtgärder utöver de som nu är planerade, om behovet av sådana skulle uppstå.

Övriga aktiviteter som syftar till att förbättra bolagets ställning och konkurrenskraft, när det gäller samverkan med bolagets kunder och rekrytering av personal, har också vidtagits i enlighet med framtagna planer. Som ett led i att ytterligare stärka bolagets ställning på marknaden, ingår det att fortsätta arbetet med att bredda utbudet, metodutveckling och resultatuppföljning i behandlingsarbetet. Ytterligare områden som fortsatt skall prioriteras framöver, är implementering av inköp enligt LOU, i enlighet med framarbetade riktlinjer och rutiner.

I den riskanalys som gjordes inför 2020 beaktades inte konsekvenser av ett eventuellt utbrott av en pandemi. Det kan därmed konstateras att även allvarliga risker och krissituationer kan vara mycket svåra att förutse och förbereda sig på. Bolagetsledning och styrelse följer fortsatt noga utvecklingen av pandemin och vidtar de åtgärder som bedöms som nödvändiga.