Väsentliga händelser efter årets slut

Under de inledande månaderna av 2021 har efterfrågan och beläggning vid bolagets enheter sjunkit ytterligare. Den genomsnittliga beläggningen är per den 28 februari endast 54 % och sammantaget redovisas ett underskott om –1 922 tkr. Med anledning av den aktuella situationen kommer bolagets styrelse och ledning, utöver de besparingar som redan görs, undersöka möjligheterna till organisatoriska förändringar som kan stabilisera ekonomin, både på kortare och längre sikt. Sannolikt bidrar fortfarande den pågående pandemin till den låga efterfrågan men som nämnts ovan finns det anledning att förvänta att kommunerna kommer vara fortsatt restriktiva med placeringar även efter att pandemin klingat av. Bolaget behöver förhålla sig till detta och arbetar vidare med att kontinuerligt anpassa och förändra verksamheten.