Amra

Kvalitet

Amra når i genomförda kundenkäter målet om 5,0 i fem av sex frågor. Utfallet varierar mellan 4,8 och 5,8 med ett genomsnittligt utfall om 5,3 (skala 1–6). 6 av 13 möjliga kundenkäter har inkommit från socialtjänsten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 46 %. Målet om 85 %, nås således inte. Utfallet i genomförda klientenkäter är 4,4 (skala 1–5), vilket innebär att målet om 4,0 nås. Svarsfrekvensen är 61 % (8 av 13) att jämföra med målet 70 %. Genomförda T1 skattningar är 8 av 10 möjliga, 80 %. Avseende T3 skattningar har 6 av 10 genomförts, 60 %, vilket innebär att målen om 95 % och 75 % inte nås.  Svarsfrekvensen behöver förbättras, inte minst när det gäller kundenkäter, vilket innebär att förbättringsåtgärder kommer att vidtas under det kommande året.

Verksamhetsutveckling

Under 2020 har delar av i personalgruppen vid Amra genomgått vidareutbildning i ”Kriminalitet som livsstil” utifrån den utredning som genomförts rörande hur enheten ska förtydliga sin specialisering. Verksamheten har på grund av pandemin endast delvis kunnat genomföra de utbildningar som var planerade för året. Exempelvis har en medarbetare genomfört utbildning i Trappan medan CRA, MI och Familjebehandling har skjutits fram till hösten 2021. Amra har vidare, liksom Vittskövlegården, med stöd av VoB:s verksamhetsutvecklare arbetat med att utveckla systematik och rutiner gällande skattningar.

Beläggning och ekonomi

Som en av få enheter redovisar Amra ett positivt beläggningsresultat för 2020. Den genomsnittliga beläggningen var 75 %, vilket skall jämföras med målet om 70 %.  Intäkterna är därmed något högre än vad som budgeterats. Kostnaderna överskrider budget, både avseende personal och övriga kostnader. Förklaringen är delvis den förhållandevis höga beläggningen, vilket ökar driftskostnaderna. En högre grad av tillsättning av vikarier än vad som planerats är ytterligare än förklaring. Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott för 2020. Utfallet är dock är något mer positivt jämfört med vad som budgeterades inför verksamhetsåret.