Resultaträkning

Belopp i SEK Not 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 92 336 103 104 793 257
Övriga rörelseintäkter 3 6 164 568 517 163
98 500 671 105 310 420
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -20 505 890 -24 347 634
Personalkostnader 6 -72 166 262 -84 989 004
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 354 363 -1 352 197
Övriga rörelsekostnader - -57 763
-94 026 515 -110 746 598
Rörelseresultat -4 474 156 -5 436 178
Resultat från finansiella poster
Övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 305 053 1 081 453
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 64 407 43 626
Räntekostnader och liknande resultatposter - 607 -37 256
368 853 1 087 823
Resultat efter finansiella poster 4 843 009 -4 348 355
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond -1 209 000 -
Återföring från periodiseringsfond - 4 078 897
Förändring av avskrivningar utöver plan -80 710 -44 423
-1 289 710 4 034 474
Resultat före skatt 3 553 299 -313 881
Skatt på årets resultat 9 -776 993
Årets resultat 2 776 306 -313 881