Familjehemsresursen

Kvalitet

I de 17 enkäter som inkommit till Familjehemsresursen under året uppnås målet om 5,0 på fem av sex frågor. Omdömena från handläggarna varierar mellan 4,7 och 5,4. I det fall kritiska synpunkter framförts har uppföljning skett. Svarsfrekvensen under året uppgår till 61 %. Målet om 85 % uppnås därmed inte. Verksamheten genomför även enkät för att mäta familjehemmens grad av nöjdhet när det gäller stödet från familjehemskonsulenterna. Verksamheten har fått tillbaka 26 enkäter av 27 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens om 96 % att jämföra med målet om 70 %. Familjehemmens omdömen är mycket positiva med ett genomsnittligt utfall om 4,8 (skala 1–5), vilket visar att familjehemmen är nöjda med stödet och samarbetet med familjehemskonsulenterna.

Verksamhetsutveckling

Verksamheten formulerade inför året delmål rörande marknadsföring av verksamheten i syfte att öka efterfrågan. Under året har det dock blivit tydligt att efterfrågan är god och att behovet främst är att utöka antalet familjehem. Fokus har därmed i högre grad legat på det sistnämnda. För året hade verksamheten vidare målsättningen att erbjuda kommunerna riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA och SAM. Några sådan uppdrag har emellertid inte tagits emot. De planerade utbildningarna för familjehemmen i Miljöterapi och VNR (Våld i nära relationer) har inte genomförts under året, delvis pga pandemin. Utbildning via Teams planeras istället för 2021.    

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan på Familjehemsresursen har varit fortsatt hög under året. 147 förfrågningar har tagits emot, vilket innebär att målet om minst 140 överträffas.  Ett flertal av förfrågningarna har dock avsett unga med omfattande problematik, vilket innebär svårigheter att matcha till rätt familjehem. Utfallet avseende beläggningsgrad blev 73 %, vilket innebär att målet om 80 % inte nås. Även om intäkterna inte når målet redovisar verksamheten, tack vare lägre kostnader än planerat, sammantaget ett positivt ekonomiskt resultat för 2020.