Lägenhets- och stödboendet

Kvalitet

Under året har det inkommit 8 enkäter av 10 möjliga, dvs en svarsfrekvens om 80 % att jämföra med målet 85 %. Handläggarna omdömen överträffar målet om 5,0 på samtliga frågor utom en, vilken rör skriftlig dokumentation. Det negativa svaret i aktuell kundenkät är hanterad som en avvikelse. Uppföljning med berörd socialtjänst har genomförts och bristen är åtgärdad.  Svarsfrekvensen när det gäller klientenkäter är 80 % (8 av 10), att jämföra med målet som var 70 %. Det genomsnittliga utfallet i svaren överträffar målet om 4,0 och är mycket positivt, 4,91. T1 skattningar har genomförts till 60 %, vilket innebär att målet om 95 % inte nås. T3-skattningar har genomförts i 75 % av ärendena vilket innebär att målet, som är just 75 %, nås.

Verksamhetsutveckling 

Lägenhets- och stödboendet har fortsatt att implementera arbetet med skattningar enligt KASAM samtidigt som skattningsverktyget ”Livets Stege” har införts som ett komplement. Verksamheten har vidare under året förankrat arbetssätt, rutiner och kärnprocess hos medarbetarna. Arbetsgruppen följer vid personalmöten regelbundet upp sitt arbete om det sker enligt beskrivningen i framtagen kärnprocess. Samtliga medarbetare har genomgått grundutbildning i Miljöterapi enligt planen för verksamhetsåret. Vidare har personalgruppen, tillsammans med Amra, genomgått vidareutbildning i ”Kriminalitet som livsstil”. Verksamheten har möjlighet att ta emot ärenden som har inslag av sådan problematik, bland annat i samband med eftervårdsuppdrag.

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan rörande placering vid lägenhets- och stödboendet har varierat något under året. Antalet totalt inkomna förfrågningar uppgår till 21 att jämföra med målet om 30. Beläggningsgraden enligt budget var 62 % att jämföra med utfallet om 44 %. Målet nås således inte men en viss förbättring jämfört med föregående år kan noteras.  En del av förfrågningarna till verksamheten har krävt mer intensiva insatser än vad lägenhets- och stödboendet kan erbjuda. Vissa av dessa ärenden har vidareförmedlats till VoB: s behandlingshem.  I några fall har planeringen varit att ungdomarna, efter genomförd behandling, skall placeras inom lägenhets- och stödboendet, vilket då blir ett exempel på den vårdkedja som VoB kan erbjuda. Intäkterna är som en följd av den svaga beläggningen lägre än vad som budgeterats. Genom besparingar, har det negativa resultatet begränsats något men det ekonomiska utfallet för året är ändå ett förhållandevis stort underskott.