Familjehuset i Hörby

Kvalitet


Resultatet i genomförda kundenkäter är mycket positivt med ett utfall på över 5,6 avseende samtliga sex frågor i enkäten och ett genomsnittligt utfall om 5,7 (skala 1-6). Handläggarnas kommentar i fritext är vidare mycket positiva i enkäterna. Även svarsfrekvensen har en god måluppfyllelse med ett resultat om 88 % (21 av 24) att jämföra med målet 85 %.  Klientenkäterna visar på en mycket hög grad av nöjdhet hos de familjer som tagits emot i verksamheten under året. Det genomsnittliga utfallet är 4,3 (skala 1-5) att jämföra med målet om 3,7. Svarsfrekvensen är också hög där en tydlig förbättring jämfört med föregående år har skett. Målet, 70 %, nås dock inte riktigt då det genomsnittliga utfallet blev ca 67 %. Utfallet i genomförda effektskattningar är en svarsfrekvens om 59 % både avseende T1 och T3, vilket innebär att målen om 95 % respektive 75 % inte nås. Noterbart är att skattningarna enligt KASAM-modellen visar på en tydlig positiv förändring hos de som varit placerade.

Verksamhetsutveckling


Utvecklingsarbetet har under året bland annat haft fokus på att ytterligare implementera och förbättra verksamhetens arbete med skattningar, vilket har fungerat bra avseende KASAM som riktar sig till föräldrar. Ett delmål var att erbjuda barn över sju år att genomföra skattningen ”Livets stege”. Av olika skäl har detta inte genomförts enligt plan varför utvecklingsarbetet skall fortsätta under det kommande året. Under året har däremot samtliga (20 av 20) möjliga skattningar barn inom åldersgruppen 2 mån – 5 år genomförts med hjälp av utvecklingsbedömningen ASQ och ASQ-SE och målet är därmed uppfyllt. Ytterligare ett mål var att utveckla enhetens föräldrautbildning. Utbildning har genomförts under året och digitalt material som används i metoden finns nu tillgängligt. Vidare har två medarbetare genomfört utbildning i TRAPPAN, krissamtal för barn som bevittnat våld. Måluppfyllelsen avseende verksamhetens utvecklingsarbete är sammantaget god.

Beläggning och ekonomi


Familjehuset i Hörby har haft god beläggning under året som helhet. Den sammantagna beläggningsgraden är 78 % att jämföra med budgetmålet om 77 %. Efterfrågan var relativt god men antalet inkomna förfrågningar är 101, vilket innebär att målet om 115 inte uppnås. Intäkterna är något högre än vad som budgeterats medan kostnaderna är betydligt lägre än budget. I sammanhanget kan nämnas att verksamheten har påverkats av pandemin. Sjukfrånvaron har varit högre än normalt då personal stannat hemma vid olika symtom. Liksom inom VoB i övrigt har dock endast enstaka fall av covid-19 konstaterats och någon intern smittspridning har inte förekommit. På grund av avsevärt lägre personalkostnader än vad som budgeterats, vilket alltså delvis beror på hög sjukfrånvaro utan att vikarier kunnat sättas in, redovisar enheten ett större överskott för året.