Vittskövlegården

Kvalitet

Vittskövlegården har under 2020 fått in 6 kundenkäter av 14 möjliga, vilket ger ett utfall om 43 % i svarsfrekvens att jämföra med målet om 85 %. Målen avseende tre av sex enkätfrågor uppnås medan utfallen på övriga tre frågor ligger under målet om 5,0. Högst omdöme ger ansvariga handläggare avseende inskrivningsprocessen (5,7) och lägst poäng ges rörande utskrivningsprocessen (4,4). Förklaringen till detta kan kopplas samman med att flera oplanerade utskrivningar behövde genomföras på grund av destruktivt samspel bland några av de placerade ungdomarna. Svarsfrekvensen gällande klientenkäter är också mycket låg 14 %, där målet var 70%. Det fåtal ungdomar som har svarat är positiva i sina omdömen men underlaget är för litet för att det skall vara möjligt att dra några slutsatser. Utfallet avseende genomförda skattningar är 91 % för T1 och 30 % för T3. Med anledning av den låga svarsfrekvensen avseende enkäter och skattningar kommer verksamheten under det kommande året fokusera på att förbättra hanteringen av denna uppföljning.

Verksamhetsutveckling 

Under 2020 har enheten arbetat vidare med att stärka rutiner och skapa en tydlig struktur i ärendena. Inför verksamhetsåret planerade enheten för relativt omfattande utbildningssatsningar, exempelvis rörande TRAPPAN, Familjebehandling, MI och KBT.  Delar av utbildningsplanen har dock reviderats på grund av pandemin då flera av utbildningarna kräver att deltagarna är fysiskt på plats. Trappan utbildningen har dock slutförts 2020 och steg 1 utbildning i KBT för en anställd pågår. MI kommer om möjligt att genomföras under hösten 2021. Enheten har vidare under året arbetat för att utveckla systematik och rutiner gällande skattningar, vilket har skett med stöd av VoB:s verksamhetsutvecklare.

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan har under året som helhet varit relativt god och ökar jämfört med tidigare år. Totalt har 31 förfrågningar inkommit att jämföra med målet som angav 35. Eftersom Vittskövlegården var samorganiserad med Amra under 2020 avser denna statistik totalt antal förfrågningar för båda enheterna.  Särskilt glädjande är att ett utökat antal olika kommuner har inkommit med förfrågningar och placerat vid enheten. Ökningen av antalet placerande kommuner visar att det finns goda möjligheter för att underlaget avseende efterfrågan kommer att förbättras framöver. Beläggningsresultatet för 2020 uppgår till 66 % att jämföra med målet om 70 %, vilket under rådande omständigheter bedöms som ett positivt utfall. Intäkterna ligger strax under budgetmålet medan kostnaderna är något högre än planerat. Verksamheten redovisar sammantaget ett negativt resultat för 2020.