Högelid

Kvalitet

Resultatet av genomförda enkäter under 2020 är mycket positivt. Det genomsnittliga omdömet från handläggarna uppgår till minst 5,8 på samtliga frågor. Målet om 5,0 överträffas därmed med god marginal. Antalet inkomma enkäter uppgår till 18 av 25 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens om 72 %. Målet 85 % nås därmed inte men utfallet är jämförelsevis ändå positivt. I genomförda klientenkäter är det genomsnittliga utfallet 3,6 att jämföra med målet om 3,5. Svarsfrekvensen är 48 %, vilket är förbättring jämfört med föregående år men klart lägre än målet, 70 %. Skälet till bortfallet är delvis att Högelid ofta har korta och akuta placeringar som inte sällan avslutas utan framförhållning. Avseende genomförda skattningar är svarsfrekvensen mycket god med 94 % (16 av 17) för T1 och 76 % (13 v 16) för T3 att jämföra med målen om 95% och 75 %. Skattningarna möjliggör att mäta klientens utveckling under vistelsen. Resultaten av skattningarna under 2020 ger tydliga indikationer på att klienterna mår bättre i slutet av placeringen jämfört med under inledningen av vistelsen.

Verksamhetsutveckling

Under året har arbetet med kompetensutveckling av arbetsgruppen fortsatt, vilket över lag har gått att genomföra trots pågående pandemi. Vidare har arbetet med strukturerade skattningsverktyg fortsatt och det kan nu konstateras att både ESTER bedömning, FIT och skattningarna Audit, Dudit och KASAM är väl implementerade i verksamheten. Ett specifikt delmål för året var att arbeta mer aktivt med SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), som är en bedömningsmetod för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. SDQ är nu en väl förankrad metod i verksamheten. Verksamhetens utvecklingsmål är uppnådda förutom när det gäller delmålet om utbildning i TRAPPAN-metoden som inte kunde slutföras på grund av sjukskrivning.

Beläggning och ekonomi

Högelid har under 2020 haft låg efterfrågan. Totalt har det inkommit 45 förfrågningar jämfört med målet som var 95. Den genomsnittliga beläggningen var 52 %, vilket avviker kraftigt mot målet som var 80 %. Utfallet under senare år skiljer sig även kraftig mot enhetens historiska resultat där beläggningen tidigare, år efter år, var mycket god.  Liksom för VoB som helhet kan den låga efterfrågan delvis förklaras av den pågående pandemin, men även andra faktorer påverkar sannolikt, som kommunernas restriktiva hållning att placera vid HVB.  Intäkterna är som en följd av den otillräckliga beläggningen avsevärt lägre än vad som budgeterats. Genom betydande besparingar, både avseende personal och övriga kostnader kan det negativa resultatet begränsas något. Det ekonomiska utfallet för Högelid under 2020 som helhet är dock ett större underskott.