Aktuellt

VoB Syd bjuder in till kostnadsfri temadag

Till höstens temadag har vi bjudit in forskaren Maria Heimer att komma och berätta om studien ”Barn som rättighetsbärare eller problembärare”. Den här studien av barns rätt till delaktighet, skydd och stöd i den sociala barnavården bygger på ett omfattande empiriskt material från två svenska kommuner. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan barns rätt till delaktighet och deras rätt till skydd och stöd från samhället.

Läs mer här

VoB Syd AB, som ägs av samtliga kommuner i Skåne och Kronoberg.

VoB Syd AB, som ägs av samtliga kommuner i Skåne och Kronoberg, har under 2016 fortsatt att utveckla bolagets utbud i överenstämmelse med kommunernas föränderliga behov. Under året har verksamheten utökats med anledning av ägarkommunernas ökade behov av boendeplatser för ensamkommande flyktingungdomar som uppkom efter 2015 års omfattande mottagande. Flera av VoB:s verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar hade under våren 2016 kraftig överbeläggning när kommunernas omfattande mottagande innebar ett akut ökat behov av platser för målgruppen.

Bolaget redovisar som en följd av den hastiga utökningen och överbeläggningen vid boendeenheterna en högre omsättning och ett större överskott för 2016 jämfört med tidigare år.

Situationen avseende målgruppen ensamkommande flyktingungdomar förändrades dock successivt under 2016. Antalet nyanlända minskade kraftigt och regeringen beslutade om sänkta ersättningar till kommunerna. Detta innebär att bolagets utbud och inriktning åter behöver justeras och anpassas.

Det inledda omställningsarbetet, som bl.a. innehåller avveckling av en stor del av VoB:s integrationsboenden, innebär omfattande tillkommande kostnader och investeringar. Inför hösten 2017 kalkylerar bolaget därför med ett underskott.VoB har tack vare den sedan tidigare lagda grunden för en stabil ekonomi, förutsättningar att hantera denna situation. Bedömningen är att bolaget på sikt har goda möjligheter att åter finansiera verksamheten och dess utveckling, med nödvändig rörelsemarginal. Som kommunägt bolag drivs VoB Syd utan vinstsyfte. Eventuella överskott återinvesteras i verksamheten i syfte att utveckla insatsernas kvalité och anpassa utbudet till kommunernas behov.